RAK-21200 Yhdyskuntatekniikan perusteet, 5 op
Introduction to Municipal Engineering

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä TAMKin kanssa.

Vastuuhenkilö

Jouni Sivenius, Timo Liljamo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-21200 2019-01 1 - 2 Timo Liljamo
Jouni Sivenius
Osasuoritusten hyväksytty suoritus ja aktiivinen osallistuminen oppimistapahtumiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - osaa kuvata yhdyskuntatekniikan merkityksen kansalaisille ja yhteiskunnalle, yhdyskuntatekniset järjestelmät osana rakennettua ympäristöä, yhdyskuntien infrastruktuurin ja järjestelmien toimintaympäristön sekä sen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä - osaa kuvata yhdyskuntatekniikan kannalta keskeiset järjestelmät, toimijat ja toimijoiden roolit sekä järjestelmien rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät keskeiset periaatteet ja kestävän kehityksen tavoitteet - osaa kuvata liikkumis- ja kuljetustarpeiden, liikennejärjestelmän ja eri liikennemuotojen muodostaman kokonaisuuden sekä liikennejärjestelmän suunnittelun perusteet - osaa esittää väyläinfrastruktuurin rakenteisiin, hallinnointiin, lainsäädäntöön, väylähierarkiaan ja suunnittelujärjestelmään liittyvät perusasiat - osaa selittää katujen roolin eri kulkumuotojen ja erilaisten toimintojen monikäyttötilana sekä vesihuolto-, energia- ja tietoliikenneverkostojen sijoituspaikkana - osaa kuvata vesihuollon keskeiset käsitteet ja periaatteet, eri järjestelmätasot ja niiden kytkennät toisiinsa sekä vesihuoltopalveluiden järjestämis- ja toteutusvastuut - tunnistaa, millaista yhdyskuntatekniikan ja sen osa-alueiden asiantuntemusta tarvitaan, yhteistyön merkityksen ja yhteiskunnallisen kontekstin yhdyskuntien teknisten järjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa sekä tehtävät, joissa alalla työskennellään.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yhdyskuntatekniikka - yhdyskuntatekniset järjestelmät osana rakennettua ympäristöä - yhdyskuntatekniikan merkitys, turvallisuus ja taloudelliset vaikutukset kansalaisille ja yhteiskunnalle, yhteys maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen - yhdyskuntatekniikkaan vaikuttavat yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristötavoitteet; yhdyskuntarakentaminen ja kestävä kehitys - yhdyskuntatekniikkaan liittyvät toimijat - yhdyskuntateknisten järjestelmien ominaispiirteet, rakentamisen ja ylläpidon periaatteet, menneisyydet ja tulevaisuudet - ikääntyvän infrastruktuurin haasteet: korjausvelka, ylläpitoresurssien niukkuus ja elinkaaren hallinta - yhdyskuntatekniikkaan liittyvät keskeiset työtehtävät ja näkymät tulevan diplomi-insinöörin näkökulmasta.  Yhdyskuntien teknisten järjestelmien riskit ja riskienhallinta; kriittisen infrastruktuurin merkitys, hallinta ja resilienssi (sopeutumiskyky, kyky palautua ja toimia poikkeustilanteissa)   
2. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät - liikkumis- ja kuljetustarpeet, henkilö- ja tavaraliikenteen kysyntä ja tarjonta - liikenteen ja kuljetusten merkitys yhteiskunnassa - liikennejärjestelmään ja väylätekniikkaan liittyvät keskeiset käsitteet ja termit - liikennejärjestelmä ja eri liikennemuodot, kulkutavat ja kuljetusmuodot osana liikennejärjestelmää - kestävä ja turvallinen liikenne- ja kuljetusjärjestelmä; liikenteen keskeisimmät ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutukset, näihin liittyvät tavoitteet ja vaikutuskeinot - liikennejärjestelmän suunnittelun ja kehittämisen perusteet, tavoitteet ja kehittämiseen osallistuvat eri toimijat - liikenne- ja kuljetusjärjestelmän tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet.     
3. Liikenneinfrastruktuuri - liikenneinfrastruktuurin rakentamisen toimintaympäristö, toimijat ja sidosryhmät ja lainsäädäntö - liikenneinfrastruktuurin hallinnointi ja suunnitteluperusteet - väylähierarkia ja väylägeometrian keskeiset käsitteet - teiden, katujen ja rautateiden poikkileikkaus ja rakenneratkaisut - katujen ominaispiirteet ja toimiminen erilaisten toimintojen monikäyttötilana (liikkuminen eri kulkutavoilla, pysäköinti, jne.) sekä laite- ja varusteinfra kadun alla ja päällä - maanteiden ja katujen kunnossapidon perusteet: talvi- ja kesähoito sekä ylläpito luokituksineen.     
4. Vesihuoltojärjestelmät ja -palvelut - vesihuollon arvo ja merkitys yhteiskunnassa - vesihuoltojärjestelmien kokonaisuus (talousvesi, jätevesi, hulevesi) - vesihuollon kehittyminen osana yhdyskuntaa - veden kierto yhdyskunnissa - vesihuollon instituutiot ja sidosryhmät - vesihuollon strategisen omaisuuden hallinta - asiakaslähtöinen vesihuolto, vesihuollon johtaminen ja kehittäminen sekä tulevaisuuden haasteet   Suomen vesihuolto kansainvälisessä kontekstissa   
5. Kierrätys ja jätehuolto - jätehuoltolainsäädäntö, jätelain etusijajärjestys - keskeiset käsitteet: uudelleenkäyttö, kierrätys, hyödyntäminen, jäteluokat, vaarallinen jäte - rakennusjätteet, materiaalitehokkuus - kiertotalous - jätteen lajittelu, keräys ja kuljetus - jätteen käsittelytekniikat, jätteidenkäsittelykeskukset, loppusijoitus      
6. Energia- ja tietoliikenneverkot - keskeisimmät energia- ja tietoliikenneverkot yhteiskunnan, rakennetun ympäristön ja yhdyskuntatekniikan näkökulmasta, verkkojen hallinnointi ja ylläpito (valtakunnalliset verkostot, maakaapelit, kaukolämpöverkosto, kaasulinjat, jne.).     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana määräytyy opintojakson aikana tehtävien osasuoritusten perusteella. Kukin osasuoritus tulee suorittaa hyväksytysti. Arvosanan 3 saavuttaminen edellyttää opintojakson ydinsisällön hyvää hallintaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot             Kyllä   
Muu kirjallisuus           Moodlessa jaettava materiaali   Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Pöllänen Markus, 27.08.2019