RAK-19000 Rakennustekniikan vaihtuva-aiheinen opintojakso, 2-15 op
Various Topics of Civil Engineering

Lisätiedot

Käsiteltävä teema vaihtelee. Opintojakso kattaa toteutuskerroittain vaihtuvan ajankohtaisen rakennustekniikkaan liittyvän aihekokonaisuuden luennoin, seminaariesitelmin ja harjoitustehtävin. Opintojaksolla yhdistetään perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen tarpeita ja pyritään edistämään keskusteluyhteyttä alan opiskelijoiden, opettajien ja käytännön työtehtävissä toimivien välillä.
Opintojakson järjestämisestä päätetään ja tiedotetaan opetusaloittain tapauskohtaisesti. Järjestäminen edellyttää riittävää osallistujamäärää.

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Matti Pentti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-19000 2019-01 1 - 5 Pauli Kolisoja
Minna Leppänen
Opintojakson huomioon ottaminen perus- ja jatko-opinnoissa edellyttää opintojakson kulloisenkin toteutuskerran mukaiseen ohjelmaan sisältyvien seminaariesitelmien pitämistä, toimimista muiden osallistujien pitämien seminaariesitelmien opponoijana sekä harjoitustehtävien ja tenttien hyväksyttyä suorittamista sekä vähintään 80% osallistumista opetustilaisuuksiin.
RAK-19000 2019-02 - Olli Kerokoski
Matti Pentti
RAK-19000 2019-03 - Pekka Huovinen
Kalle Kähkönen

Osaamistavoitteet

Syventää opiskelijan osaamista jollakin rakennetekniikan osa-alueella. Opiskelija osaa 1) hankkia lähtötiedoiksi luotettavia, relevantteja ja ajantasalla olevia alan tiedonlähteitä 2) tarkastella aineistoaan kriittisesti 3) laatia havainnollisen ja olennaiseen keskittyvän kirjallisen tai suullisen esityksen 4) tehdä vaadittavat mitoituslaskelmat tai -tarkastelut 5) osallistua ammatilliseen keskusteluun käyttäen perusteltuja argumentteja 6) hyödyntää omaa aikaisempaa kokemustaan

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sisältö vaihtuu toteutuskerroittain.      

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019