RAK-10040 Rakentaminen osana yhteiskuntaa, 5 op
Civil Engineering in Society

Lisätiedot

Johdantokurssi rakennustekniikan ensimmäisen vuoden opiskelijoille Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Matti Pentti, Kalle Kähkönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-10040 2019-01 1 - 2 Marko Keinänen
Minna Leppänen
Mikko Malaska
Jaakko Sorri
Luentoläsnäolo tai korvaavat tehtävät, pakolliset harjoitukset ja ryhmätyöskentely sekä EXAM-tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata rakentamisen roolia ja merkitystä yhteiskunnan tarpeiden täyttämisessä. Tavoite saavutetaan perehtymällä: - lainsäädäntöön ja rakentamisen määräyksiin sekä rakentamisen lupaprosesseihin - maankäytön suunnitteluun ja kaavoitusmenettelyyn - teknisten järjestelmien toimintaan (vesihuolto, jätehuolto, energiahuolto, tietoverkot) - liikennejärjestelmän toimintaan - rakentamisen ympäristövaikutuksiin Lisäksi opiskelija osaa - kuvata yhteiskunnan käytössä olevia rakentamisen ohjauskeinoja - hahmottaa rakennus- ja kiinteistöalan monipuolisuuden - selittää ja käyttää rakennusalan yleisiä termejä ja käsitteitä - etsiä ja esittää tietoa ja työskennellä ryhmässä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rakentamisen merkitys kansantaloudessa     
2. Rakentamisen osapuolet; rakennusalan toimijat ja niiden roolit      
3. Rakentamista koskeva lainsäädäntö, RaMK ja ohjeet  EU:n lainsäädäntö   
4. Rakentamisen ohjauskeinoja, ml. kaavoitus, lupakäytännöt, YVA-prosessi ja viranomaisvalvonta  Kansalaisen vaikutusmahdollisuudet   
5. Rakentamisen ympäristövaikutukset      
6. Hankintamenettelyt ja sopimukset      
7. Tekniset järjestelmät ja verkostot     
8. Liikennejärjestelmät (merkitys yhteiskunnan tarpeiden täyttämisessä, liikenneverkot, henkilöliikenne, tavarakuljetukset)      

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019