RAK-10031 Rakentamistalouden perusteet, 5 op
Introduction to Construction Management and Economics

Lisätiedot

Opintojakso on suunnattu rakennustekniikan ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Muiden opiskelijoiden osallistumista voidaan rajoittaa.

Vastuuhenkilö

Arto Saari

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-10031 2019-01 3 - 4 Arto Saari
Jussi Savolainen
Ulrika Uotila

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määrittää rakennustuotannon ja -talouden alaan liittyviä tutkimusongelmia ja -kysymyksiä ja hakea ratkaisua niihin hyödyntäen tiedon rakentamisen ja innovoinnin menetelmiä sekä tutkivaa lähestymistapaa. Opiskelija osaa selittää rakennushankkeen kulun päävaiheittain sekä luokitella rakennushankkeen osapuolet ja selittää heidän tehtävänsä hankkeen eri vaiheissa. Opiskelija osaa määritellä rakennushankkeen erilaiset toteutusmuodot ja tunnistaa rakennusalan sopimuskäytäntöjen yleisperiaatteet. Opiskelija tuntee rakennusalan peruskustannuslaskentamenetelmät ja osaa laskea yksinkertaisia investointilaskelmia. Opiskelija osaa hahmottaa yrittäjyyden yhtenä uramahdollisuutena ja osaa etsiä tarvittaessa lisätietoa ja hankkia apua oman yritystoiminnan käynnistämiseen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rakennushankkeen kulku  Elinkaariajattelu   
2. Rakennushankkeen osapuolet  Osapuolten roolit ja tehtävät hankkeen eri vaiheissa   
3. Rakennushankkeen toteutusmuodot     
4. Rakennushankkeen sopimustekniikka     
5. Rakennusalan talouden perusteet, kustannus- ja investointilaskennan perusmenetelmät     
6. Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-10031 Rakentamistalouden perusteet, 5 op RAK-10030 Rakentamistalouden perusteet, 5 op  

Päivittäjä: Ullgren Sini, 04.04.2019