TIE-30302 Kyberturvallisuus II: syventävä, 5 op
Cyber Security II: Specialisation

Vastuuhenkilö

Marko Helenius

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-30302 2019-01 3 - 4 Marko Helenius
Luentoihin liittyvät ennakkotehtävät, harjoitustyöt ja tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa kuvailla, mitä kaikkea tietoturvallisuuden insinööritaitoon kuuluu, osaa esittää pääpiirteet useimmista alan tekniikoista, mutta osaa myös tunnistaa taitojensa rajat ja esittää arvion, miten kehittyminen olisi mahdollista tai miksei se olisi tarpeellista. - on kehittänyt tietoturvan puolustajan tarvitseman hyökkäävän ajattelutavan. Hän osaa ehdottaa murtokeinoja erityyppisiin hänelle esitettyihin tietojärjestelmiin ja niiden turvamekanismeihin. - osaa neuvoa kuvitteellista kokematonta työntekijää tunnistamaan erityyppisiä, myös sosiaalista vaikuttamista käyttäviä, hyökkäyksiä ja havainnollistamaan niitä esimerkeillä. - osaa esittää periaatteet, joilla voidaan arvioida hänelle esitetyn tietojärjestelmän tietoturvallisuutta sinänsä. - pystyy kuvailemaan hänelle esitetystä tunnetusta tai uudenlaisesta tietoturvauhkasta, miten puolustajan kannattaisi siihen suhtautua, olipa ilmiö tietokoneen laitteiston tai yhteiskunnan kriittisten järjestelmien tasolla tai jossain niiden välillä. - on hankkinut oman kiinnostuksensa mukaista syventävää tietämystä, jonka varassa hänellä on hyvät valmiudet aloittaa itsenäinen tietoturvatyöskentely projektissa (TIE-13100). Tätä varten hän pystyy myös kuvailemaan järjestelmien turvallisen suunnittelun periaatteet. Opintojen näkökulma on soveltajan, palvelujen kehittäjän, suunnittelijan ja tutkijan, mutta ei välttämättä tietoturvallisuutta päätoimisesti toteuttavan. Tietoturvamekanismeja ei varsinaisesti opetella käyttämään, mutta käsitteellinen valmius tähän omaksutaan. Mekanismien arviointia ja koostamista opetellaan, mutta ei mekanismien kehittämistä tai luomista. Lisätavoitteena on tutustuminen tietoturvaa välittömimmin tarvitseviin tietojenkäsittelyn infrastruktuureihin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tietoturvan hallintoa, periaatteita, ohjeistoja, järjestöjä ja standardeja.  Oman painotuksen mukainen tietoturvastandardi.   
2. Fyysinen ja laitteistoturvallisuus. Tietosodankäynti ja yhteiskunnan kriittisten järjestelmien turvaaminen.     
3. Käyttöjärjestelmien ja muiden ohjelmistojen tietoturvaominaisuuksia ja -ongelmia.  Oman painotuksen mukaista tietämystä järjestelmien turvallisesta suunnittelusta (muidenkin kuin ohjelmistojen).   
4. Tietoa teknisistä turvamekanismeista ja niiden käyttämisestä. Tietoturvallisuuden tehokkuuden ja kustannusten metriikat.      
5. Sosiaalisen vaikuttamisen hyökkäystekniikka. Muut hyökkäystekniikat ja niiden jälkien tulkinta.     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-30151 Kyberturvallisuus I: perusteet Pakollinen    
TIE-30201 Tietoturva-arki Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-30302 Kyberturvallisuus II: syventävä, 5 op TIE-30301 Tietoturvallisuuden jatkokurssi, 4 op  

Päivittäjä: Helenius Marko, 03.12.2019