TIE-30151 Kyberturvallisuus I: perusteet, 5 op
Cyber Security I: Fundamentals

Lisätiedot

Mitoitus edustaa arviota melko perusteellisesti työskentelevän ja hyvään arvosanaan tähtäävän opiskelijan käyttämästä ajasta. Tällä kurssilla esiintyy tentin ja osaamistavoitteen luonteen sekä vaihtelevan esitietämyksen vuoksi melko suurta varianssia läpipääsyyn tarvittavassa työmäärässä.

Vastuuhenkilö

Marko Helenius

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-30151 2019-01 2 Marko Helenius
Matti Monnonen
Tiina Schafeitel-Tähtinen
Moodlessa tehtävät harjoitukset, vertaisarvioinnit ja tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija - tunnistaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä uhkia ja vastuita; - tuntee laajalti tietoturvallisuuden käsitteistöä, periaatteita ja mekanismeja; - tietää minkälaista ja mistä saatavaa lisätietoa ja -taitoa hän tarvitsee voidakseen toteuttaa erilaisia tietoturvallisuustehtäviä eri sovellusaloilla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tietoturvallisuus uhkien kautta tarkasteltuna.   Ajattelutapa: "Mikä on suojattava kohde ja mikä voi mennä vikaan?"   Ajattelutapa: "Mitä tavoitteita hyökkääjä näkee puolustettavassa kohteessa ja mitkä ovat hyökkkääjälle helpoimmat reitit niiden saavuttamiseen?" 
2. Tietoturvallisuus sitä tarvitsevien elämänalojen kautta tarkasteltuna, eli tietoturvallisuuden osa-alueet.  Tietoturvallisuuden huomioiminen jo järjestelmien suunnittelusta alkaen.    
3. Tietoturvallisuuden yleiset mekanismit ja periaatteet.   Kustannus-hyöty -ajattelu, tietoturvallisuuden arviointi ja mittaaminen.    
4. Tietoturvatietämyksen keskeiset lähteet: standardit, ohjeistot ja lainsäädäntö.  Miten standardeja ja ohjeistuksia sovelletaan ja tulkitaan käytännön tietoturvatyössä.    
5. Tietoturvaosaamisen erilaiset tasot ja alat.  Tietoturvatyö ja työn kohdealueiden tuntemus sen perustana. Lisäksi TTY:n tietoturvaopintojen anti tietoturvatyön eri tasoilla ja aloilla.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-30151 Kyberturvallisuus I: perusteet, 5 op TIE-30150 Johdatus tietoturvallisuuteen, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019