TIE-23101 Käyttöjärjestelmät, 5 op
Operating Systems

Vastuuhenkilö

Jyke Savia

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-23101 2019-01 1 - 2 Jyke Savia
Tentti ja harjoitustyö; osallistuminen harjoituksiin voi vaikuttaa tentin hyväksyttyyn arvosanaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson menestyksekkäästi suorittanut opiskelija ymmärtää käyttöjärjestelmän tehtävät, sen osat, näiden yhteistoiminnan sekä syyt tähän järjestelmän ja sen tehtävien jakoon; erityisesti hän tuntee tavat, joilla käyttöjärjestelmä hallitsee ajettavia ohjelmia ja näille annettavaa muistia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Käyttöjärjestelmän osat, näiden tehtävät ja vuorovaikutus: ydin, prosessien hallinta, muistinhallinta, näiden tietorakenteet ja algoritmit. Mitä vaatimuksia nämä asettavat laitteistolle.  Miten yhden osan tehtävien tai toteutuksen muuttaminen vaikuttaa toisen osan tehtäviin ja toteutukseen.  Järjestelmän suunnittelussa tehtyjen valintojen vaikutus järjestelmään suorituskykyyn. 
2. Virtuaalimuistin toiminta, erityisesti sivunkorvausalgoritmit, näiden ominaisuudet.  Miten ohjelma kannattaa kirjoittaa, että se toimisi tehokkaasti virtuaalimuistia käyttävässä järjestelmässä.   
3. Tiedostojärjestelmien toimintaperiaatteet. inoden käsite ja tiedostojärjestelmien eheys.  Erityispiirteet (RAID, journal)   
4. Laitteistolta saatava tuki modernin käyttöjärjestelmän toteutukselle.     
5. Verkko-ohjelmointirajapinnan (socket) toimintaperiaate  Osaa käytännössä käyttää socket-rajapintaa  erilaiset rinnakkaisen verkko-palvelimen toteutustekniikat  
6. Virtuaalikoneiden ja konttitekniikan perusteet  laitteiston tuki virtuaalikoneille   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentin arvosana määrää opintojakson arvosanan. Tätä voi suorituskerrasta riippuen pystyä korottamaan aktiivisella osallistumisella harjoituksiin ja harjoitustyöstä mahdollisesti annettavilla lisäpisteillä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet Pakollinen    
TIE-02402 Ohjelmointi 3: Tekniikat Pakollinen    
TIE-02500 Rinnakkaisuus Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-23101 Käyttöjärjestelmät, 5 op TIE-23100 Käyttöjärjestelmät, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019