TIE-22201 Tietokantojen suunnittelu, 5 op
Design of Data Bases

Vastuuhenkilö

Antti Luoto, Timo Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-22201 2019-01 2 - 3 Timo Aaltonen
Antti Luoto
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, harjoitustyö, vierailuluennot ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää rutiininomaisesti relaatiotietokannan hallintajärjestelmää sekä osaa suunnitella ja toteuttaa alusta loppuun suorituskykyisen, turvallisen ja ei-triviaalin relaatiotietokannan käyttäen kurssilla opetettua prosessia. Hän osaa myös käyttää relaatiotietokantaa sekä ohjelmallisesti että SQL-kielellä rutiininomaisesti. Opiskelija myös tietää mitä liittyy sellaisten järjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon, missä olennaisena osana on tietokanta sekä osaa käyttää tätä tietoa vaihtoehtojen harkinnan ja lisätietojen hankinnan tukena.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Perinteisen tapahtumankäsittely-tyyppisen relaatiotietokannan suunnittelu ja toteutus  Muiden tietomallien ja/tai käyttöterkoitusten mukaisten tietokantojen suunnittelu ja toteutus  TKHJ:n toteuttaminen 
2. Suunnitteluprosessi, suunnittelun laatu, suunnittelun vaikutus tietokannan turvallisuuteen, suorituskykyyn, jne.  Tietokantoihin liittyvät erityisalueet, kuten keskusmuistikannat, paikkatietokannat, multimediatietokannat, aikatietokannat, jne.  Erilaisten kaupallisten TKHJ:ien erityisominaisuudet 
3. Tietokantaympäristön sekä eri tietomallien, tietokantojen sovellusalueiden, ym. vaikutusten ymmärtäminen tietokannan suunnittelussa  Erityyppiset tietokantajärjestelmät ja järjestelmien toteutustavat, hajautetut tietokantajärjestelmät, NOSQL, NewSQL, jne.  Järjestelmien järjestelmät, järjestelmäintegraatio 
4. Relaatiotietokannan käsittely ohjelmallisesti, tietokantajärjestelmien arkkitehtuurit  Tietokantajärjestelmän toteuttaminen  Erittäin suurten ja superhajautettujen (esim. pilvet) järjestelmien suunnittelun erityistarpeet. Bigdata, jne. 
5. Tietokantatapahtuman käsitteen syvempi ymmärtäminen (samanaikaisuuden ja toipumisen yhteydessä) Tietokannan hallinta, suorituskyky, toipuminen, turvallisuus, jne.  TKHJ:n pystyttäminen ja hallinta Tietokantajärjestelmän suorituskykyyn, saatavuuteen, turvallisuuteen, ym. vaikuttaminen kokonaisuutena.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy harjoitusten, harjoitustöiden ja tentin perusteella. Ydinaineksen hyvällä hallinnalla voi saada hyvä/kiitettävän arvosanan, mutta tentti voi sisältää kysymyksiä myös täydentävästä aineksesta. Harjoitustyöt ja tentti ovat ongelmalähtöisiä ja niissä pyritään mittaamaan asioiden ymmärtämistä, ei pelkkää ulkoa oppimista.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02301 Johdatus ohjelmistotuotantoon Pakollinen    
TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit Suositeltava    
YHTTAY-72101 Tietokantojen perusteet Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
TIE-22101:n sijasta myös vanha kurssi OHJ-3300 Johdatus tietokantoihin kelpaa esitietokurssina.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-22201 Tietokantojen suunnittelu, 5 op TIE-22200 Tietokantojen suunnittelu, 6 op  

Päivittäjä: Aaltonen Timo, 19.02.2020