TIE-21201 Ohjelmistojen testaus, 5 op
Software Testing

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus opintojakson kotisivulla: http://www.cs.tut.fi/~testaus/
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Hannu-Matti Järvinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-21201 2019-01 1 - 2 Hannu-Matti Järvinen
Hyväksytysti suoritettu monivaiheinen harjoitustyö sekä tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee testaamisen peruskäsitteet ja -tekniikat kaikilla testauksen tasoilla sekä osaa soveltaa niitä ohjelmistotyössä kaikissa elinkaaren vaiheissa. Opiskelija tunnistaa sellaiset testaukseen liittyvät tehtävät, jotka voidaan joko osittain tai kokonaan automoida, ja osaa tehdä näin käyttäen tilanteeseen sopivia automaatiotyökaluja.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Testauksen tarkoitus, testaustasot, testaus ketterissä ohjelmistoprosesseissa, ohjelmistojen yleiset virheet  Test-Driven Development, virheen elinkaari  Prosessimittarit, testauksen kehittäminen 
2. Testauksen suunnittelun merkitys ja perusteet, testauksen ja virheiden raportointi  Riskianalyysit ja priorisointi  Standardit, dokumenttirungot 
3. Testattavien asioiden ja yleisten virheiden tunnistaminen, testien laatiminen, tutkiva testaus  Staattisen testauksen tekniikat, tietoturvan testaus, kattavuusmittarit  Koodin automaattinen staattinen analyysi 
4. Testiautomaation perusteet, käyttöliittymätestauksen automaatiotyökalut  Testiautomaation soveltuvuus eri tilanteisiin, mallipohjainen testaus  Testattavuus 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy suurin piirtein puoliksi harjoitustyön ja tentin perusteella. Osaamistavoitteet kuvaavat tyypillistä kyseisen tason opiskelijan osaamista, eivät nimenomaisia arvostelukriteerejä. Kunkin tason osaamistavoitteisiin sisältyvät alempien tasojen tavoitteet.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot   Ohjelmistojen testaus   Mika Katara, Matti Vuori ja Antti Jääskeläinen       Saatavilla kurssin verkkosivuilta.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02301 Johdatus ohjelmistotuotantoon Pakollinen    
TIE-02402 Ohjelmointi 3: Tekniikat Pakollinen    
TIE-21107 Software Engineering Methodologies Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-21201 Ohjelmistojen testaus, 5 op TIE-21200 Ohjelmistojen testaus, 6 op  
TIE-21201 Ohjelmistojen testaus, 5 op TIE-21204 Ohjelmistojen testaus, 6 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019