TIE-10100 Tietotekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Thesis Seminar in Pervasive Computing

Lisätiedot

Opintojakso on pakollinen kandidaatintyön tekijöille ja siihen
liittyvä työmäärä sisältyy kandidaatintyöstä annettaviin
opintopisteisiin.

Kandidaatintyön teon voi aloittaa kunkin periodin alussa. POP-ilmoittautuminen EI RIITÄ, vaan haluamalleen periodille on ennakkoilmoittauduttava kurssin www-sivujen ohjeiden mukaisesti.

Tarkemmin, ks. http://www.cs.tut.fi/~tiekandi/ Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Hannu-Matti Järvinen, Marko Helenius

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-10100 2019-03 1 - 4 Marko Helenius
Riittävä läsnäolo seminaarityöskentelyssä, kandidaatintyön kirjoittaminen, kypsyysnäyte, muiden osallistujien aikaansaannosten kommentointi, esitys omasta kandidaatintyöstä ja toisen kandidaatintyön opponointi.

Kandidaatintyön suorittaminen saa kestää maksimissaan 2 periodin verran. Työn tekemisen seminaarin yhteydessä voi aloittaa vain periodien 1.-4. alussa. Kandidaatintyöstä annetaan erillinen, numeerinen (0-5) arvosana.

Tämän seminaarin lisäksi kandidaatintyöhön kuuluvat tiedekunnan määräämät pakolliset luentosarjat hyväksytysti suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija on harjoitellut opinnäytetyön kirjoittamista, erityisesti tämän yhteydessä lukenut, kirjoittanut, hakenut tietoa ja vuorovaikuttanut toisten kanssa sekä osallistunut seminaarityöskentelyyn. Seminaarin aikana kirjoitetaan kandidaatintyö ja kypsyysnäyte. Nämä kaikki valmistavat opiskelijaa tieteellisen artikkelin tai seuraavan opinnäytteen kirjoittamiseen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tieteellisen ja teknisen aineiston hakeminen erilaisista lähteistä ja eri tavoin.  Haetun aineiston karsinta tarkasteltavan aiheen kannalta jotenkin oleellisiin.  Haetun aineiston merkityksen arviointi tarkasteltavan aiheen kannalta. 
2. Tieteellisen ja teknisen aineiston lukeminen ja kommentointi; sen ymmärtäminen niin, että sitä voi hyödyntää.  Rakentavien ja hyödyllisten kommenttien antaminen; materiaalin ymmärtäminen kunnolla.  Aineiston hyödyllisyyden ja esityksen laadun arvioiminen. 
3. Tieteellisen julkaisun rakenteen suunnittelu ja sellaisen kirjoittaminen.  Tieteellisen ja teknisen yleisön huomioon ottaminen rakenteessa ja esitystavassa.  Lukijan tarpeiden täyttäminen hukkaamatta tilaa tai ponnistusta, minimimuutoksin. 
4. Toisten kommenttien käsittely asianmukaisesti.  Kommentteihin reagointi ohi ja yli niiden välittömän kohteen; lukijan reaktion syyn ymmärtäminen.   
5. Seminaariesitelmän pitäminen ja opponenttina toimiminen.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Moodle-tehtävät, kypsyysnäyte, osallistuminen seminaariin ja kandidaatintyö; TST-tiedekunnan arvosteluperiaatteet.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
http://www.cs.tut.fi/%7Etiekandi Tiedekunnan ohjeessa kandidaatintyölle määritellyt esitiedot vaaditaan myös seminaarin esitietoina, samoin opinnäytetyötä tukevat yhteisluennotVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-10100 Tietotekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op OHJ-1700 Ohjelmistotekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op  
TIE-10100 Tietotekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op TKT-1570 Tietokonetekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op +
TLT-1300 Tietoliikennetekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op
 

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019