PLA-32812 Johdatus web-ohjelmointiin, 5 op
Introduction to Web Development

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksessa noudatetaan ns. käänteisen luokkahuoneen periaatetta siten, että varsinaista ennalta määriteltyä luento-opetusta ei ole. Kontaktitunnit on varattu ensisijaisesti tehtävien ratkaisuun ja tehtäviin liittyviin demonstraatioihin. Osallistujien odotetaan tutustuvan ao. taustamateriaaliin itsenäisesti ennen kontaktitunteja.

Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna osallistumatta kontaktiopetukseen.


Vastuuhenkilö

Timo Mäkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-32812 2019-01 3 - 4 Timo Mäkinen
harjoitustehtävät, tentti

Osaamistavoitteet

Perustiedot web-ympäristöstä ja sen ohjelmointitekniikoista. Kyky toteuttaa yksinkertaisia web-sovelluksia eri tekniikoita hyödyntäen. Valmiudet hankkia itsenäisesti opintojakson aihepiiriin liittyvää tietoa. Perusta aihepiirin syventäville opintojaksoille kuten Web-järjestelmät ja Tietokantajärjestelmät.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Web-sivujen merkkaus: HTML     
2. Web-sivujen ulkoasun viimeistely: CSS     
3. Web-sovelluksen selainpään ohjelmointi: JavaScript     
4. Web-sovelluksen.palvelinpään ohjelmointi.    Node.js, Express, Handlebars 
5. Tietokannan käsittely web-sovelluksissa.    SQLite 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso on jaettu seitsemään osaan, joista kunkin ytimenä on osaamistavoitteiden saavuttamiseen ohjaava tehtäväsarja. Kurssin arvosana perustuu opiskelijan ratkaisemiin tehtäviin ja tehtäviin pohjautuvaan tenttiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Eloquent JavaScript   Marijn Haverbeke         Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Learn web development   MDN Web Docs         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-31102 Ohjelmointitekniikka Suositeltava    
PLA-32603 Tiedonhallinta ja tietokannat Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opiskelijalta odotetaan ohjelmointitaitoja Ohjelmointitekniikka -opintojakson käsittelemässä laajuudessa. Ohjelmointitekniikka -opintojakson suorittaminen ei ole välttämätöntä tämän opintojakson kannalta, jos vastaavat valmiudet on hankittu muilla keinoin. Kurssilla on esillä relaatiotietokannan käyttö web-sovelluksesta. Relaatiotietokantoja ja niiden käyttöä SQL-kielen avulla käsitellään kurssilla Tiedonhallinta ja tietokannat.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-32812 Johdatus web-ohjelmointiin, 5 op PLA-32811 Web-ohjelmointi, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019