PLA-32611 Tietokantajärjestelmät, 5 op
Database Systems

Lisätiedot

Opintojakson toteutuksessa noudatetaan ns. käänteisen luokkahuoneen periaatetta siten, että varsinaista ennalta määriteltyä luento-opetusta ei ole. Kontaktitunnit on varattu ensisijaisesti tehtävien ratkaisuun ja tehtäviin liittyviin demonstraatioihin. Osallistujien odotetaan tutustuvan ao. taustamateriaaliin itsenäisesti ennen kontaktitunteja.

Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna osallistumatta kontaktiopetukseen.


Vastuuhenkilö

Timo Mäkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-32611 2019-01 1 - 2 Timo Mäkinen
harjoitustehtävät, tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakso tarjoaa perustiedot erilaisista tietokantaratkaisuista sekä tuottaa opiskelijoille valmiuksia suunnitella ja toteuttaa järjestelmiä, joissa olennaisena osana on tietokanta. Painopistealueena on erityisesti web-ympäristössä sovellettavat eri tyyppiset NoSQL-tietokannat.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Relaatiotietokantojen sovellusrajapinnat    SQLite, Sequelize 
2. Avain-arvoparitietokannat    Redis 
3. Dokumenttitietokannat    MongoDB 
4. Graafitietokannat    Neo4j 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso on jaettu teemoihin, joista kunkin ytimenä on oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaava tehtäväsarja. Kurssin arvosana perustuu opiskelijan ratkaisemiin tehtäviin ja tehtäviin pohjautuvaan tenttiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence   Pramod J. Sadalage and Martin Fowler   978-0321826626       Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Tietokantajärjestelmät   Timo Mäkinen       Materiaali päivittyy kurssitoteutuksittain   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-32101 Olio-ohjelmointi Suositeltava    
PLA-32603 Tiedonhallinta ja tietokannat Suositeltava    
PLA-32812 Johdatus web-ohjelmointiin Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssin osallistujalta odotetaan perustietoja relaatiotietokannoista (SQL), olio-perustaisesta ohjelmoinnista sekä web-teknikoista kuten HTML ja JavaScript. Näitä aihepiirejä käsitellään opintojaksoilla Tiedonhallinta ja tietokannat, Olio-ohjelmointi ja Johdatus web-ohjelmointiin.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-32611 Tietokantajärjestelmät, 5 op PLA-32610 Tietokantajärjestelmät, 4 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019