PLA-32603 Tiedonhallinta ja tietokannat, 5 op
Data Management and Databases

Lisätiedot

Luennot julkaistaan videotallenteina. Luentoihin ja niiden yhteydessä oleviin harjoituksiin osallistuminen ei ole pakollista. Kurssilla on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa, joissa suorituksen arviointi on joko "hyväksytty/hylätty" tai asteikolla 0-5. Periodilla 5 (kesä) arviointi tapahtuu vain asteilolla 0-5. Katso tarkemmin lisätietoja kurssin toetutuskrran tiedoista.

Vastuuhenkilö

Harri Keto

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-32603 2019-01 1 Harri Keto
Teoriaosuuden ohjelmointi- ja monivalintatehtävät verkossa sekä niiden lisäksi annetut suunnittelutehtävät (viikkotehtävät) tai koko kurssin kattava Exam -tentti.
PLA-32603 2019-02 5 Harri Keto
Oppimisalustan (Viope) ohjelmointi-ja monivalintatehtävät sekä Exam tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa peruskäsitteiden avulla selittää tietovarastojen aseman ja käyttötarkoituksen tietojärjestelmissä. Opiskelija osaa selittää relaatiotietokannan toiminnan ja käyttötavat. Opiskelija osaa mallintaa, suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen relaatiomalliin perustuvan tietokantaratkaisun. Opiskelija osaa ohjelmoida relaatiotietokantaan kohdistuvat perusoperaatiot SQL-kielellä. Opiskelija osaa upottaa SQL-kielistä koodia isäntäkieleen. Opiskelija osaa tuottaa relaatiotietokannasta tietoa liiketoimintatiedon analysointia varten.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tietokantojen kehityshistoria ja - trendit: Tietokantojen kehittyminen ja asema tietojärjestelmissä; Tietokantateknologioiden trendejä; Tietoriippumattomuus; Tiedon eheys ja laatu.  "No-SQL" tietokannat: Sarake-, dokumentti-, key value- ja graafitietokannat.  Hajautetut tietokannat 
2. Relaatiotietokannan suunnittelu: Vaatimusmäärittely, käsiteanalyysi, luokkien muunnos relaatioiksi, normalisointi, tietokantamääritys, viite-eheys ja eheysrajoitteet ratkaisun testaus.  Graafiset mallinnuskielet.   Mallinnusvälineet. 
3. Tietokannan käsittelyn perusteet: tietoriippumattomuus, tietohakemisto, SQL-kieliset perusoperaatiot, indeksointi, transaktiot ja samanaikaisuuden hallinta, tietokantaproseduurit, -herättimet ja funktiot.  Relaatioalgebra ja relaatiokalkyyli;   Eristyvyystasot; elpyminen; SQL:n laajennukset 
4. Relaatiotietokannan käsittelyn ohjelmonti: SQL:n "upottaminen" isäntäkieleen.     
5. Tietovarastot ja liiketoimintatiedon analysointi. OLAP-raportin laatiminen  Tietovarastoratkaisun suunnittelu  Tietovaraston suunnittelumenetelmä Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-32603 Tiedonhallinta ja tietokannat, 5 op PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat, 4 op  

Päivittäjä: Keto Harri, 24.03.2020