YHTTAY-25050 Kuluttajakansalaisen vaikutusmahdollisuudet energiapolitiikassa, 5 op
Consumer-Citizens' Opportunities to Influence the Energy Policy

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: Ilkka Ruostetsaari, TaY, valtio-oppi, POLYEP12 Kansalaisvaikuttaminen
Voidaan suorittaa kirjatenttinä lukuvuonna 2019-2020. Ota yhteyttä suoraan TaY:n opettajaan. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Susanna Ketola

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-25050 2019-01 1 - 4 Susanna Ketola
Kirjatentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien muotoutumisesta energiaa koskevissa hankkeissa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Opiskelija tunnistaa kansalaisten käytettävissä olevat keinot ja foorumit energiaratkaisuihin vaikuttamisessa ja heidän käsityksensä omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Opiskelija kykenee myös jäsentämään poliittisten ja hallinnollisten päätöksentekijöiden sekä energiahankkeiden toimeenpanijoiden reaktiot kansalaisten esittämiin muutosvaatimuksiin. Erityishuomion kohteena jaksossa on yksittäisten kansalaisten ja kansalaisliikkeiden rooli ydinjätteen loppusijoitukseen ja tiehankkeisiin vaikuttamisessa ympäristövaikutusten arviointiprosessissa (YVA). Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee muodostamaan kokonaiskuvan kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista energiahankkeissa suhteessa poliittisiin ja hallinnollisiin päätöksentekijöihin sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä niitä koskevat rajoitteet energia- ja ympäristöpolitiikan kannalta merkittävissä hankkeissa.     

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso ei edellytä esitietoja.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 22.02.2019