YHTTAY-25040 Suomen energiapolitiikka, 5 op
Finnish Energy Policy

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: Ilkka Ruostetsaari, TaY, valtio-oppi, POLYEP11 Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Susanna Ketola

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-25040 2019-01 1 - 4 Susanna Ketola

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomen energiapolitiikan historiallisesta kehityksestä, energiapolitiikkaan kohdistuvan julkisen ohjauksen muutoksista, energiapoliittisesta vallankäytöstä ja kansalaisten roolista energiapolitiikassa. Opiskelija on perehtynyt lisäksi energiapolitiikan päätöksentekoprosesseihin ja vuorovaikutusverkostoihin sekä niihin vaikuttavien toimijoihin kuten Euroopan unionin, poliittisten päätöksentekijöiden, viranomaisten, tutkimuslaitosten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen rooliin. Erityisen huomion kohteena on ydinvoima, jolla on keskeinen rooli Suomen energiapoliittisessa keskustelussa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään energiapoliittista vallankäyttöä, asiantuntijavaltaa ja suomalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa energiapolitiikkaan sekä kansalaisina edustuksellisen demokratian ja kansalaisjärjestöjen kautta että kuluttajina omien kulutusvalintojensa pohjalta. Opiskelija kykenee myös analysoimaan ajankohtaista energiapoliittista keskustelua laajemmasta politiikan tutkimuksen näkökulmasta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Suomen energiapolitiikan kehitys; valtion, yritysten ja muiden toimijoiden vaikutusvalta energiapolitiikassa; kansalaisten rooli energiapolitiikassa; ydinvoima; energiapoliittinen keskustelu     

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso ei edellytä esitietoja.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 22.02.2019