YHTTAY-25030 Kansainvälinen energiapolitiikka, 5 op
International Energy Politics

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: Pami Aalto, TaY, kansainvälinen politiikka, POLKVA23 Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Susanna Ketola

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-25030 2019-01 3 Susanna Ketola

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella energian tuotantoon, kauppaan ja käyttöön liittyvää politiikkaa Euroopan, Euraasian (ml. Venäjä) tasoilla sekä globaalitasolla. Hän osaa soveltaa teoreettisia perspektiivejä tämän monimutkaisen aihealueen jäsentämiseen. Opiskelija osaa erotella energiapolitiikan maantieteelliset, taloudelliset, institutionaaliset ja ekologiset ulottuvuudet; hän ymmärtää perinteisen fossiilisiin polttoaineisiin ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvan politiikan erot.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Globaali energiapolitiikka, euraasialainen energiapolitiikka, Venäjän energiapolitiikka, eurooppalainen energiapolitiikka, EU:n energiapolitiikka.     

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso ei edellytä esitietoja.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 22.02.2019