YHTTAY-25010 Ympäristöhallinnan muutos, 5 op
New Environmental Governance

Lisätiedot

Tay HALYAA12, Vastuuhenkilö: Pekka Jokinen Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Susanna Ketola

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-25010 2019-01 3 Susanna Ketola

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan ja ympäristön muutosprosesseja käyttäen apunaan yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ja ympäristöpolitiikan ajattelutapaa ja peruskäsitteistöä. Opintojakson jälkeen opiskelijat tuntevat keskeiset ympäristöhallinnan tarkastelu- ja analyysitavat ja osaavat soveltaa niitä jäsentämään yhteiskunnassa ja muussa luonnossa ilmenevien muutosprosessien keskinäisiä suhteita.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojakson luento-osuudella käsitellään yhteiskunnan ja muun luonnon yhteisten muutosprosessien keskeisiä sisältöalueita. Niitä ovat esimerkiksi ympäristö- ja luonnonvarahallinta, ilmastonmuutos, kestävyyden tulkinnat, transitiomallit sekä vihreä talous ja ekosysteemipalvelut.     

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso ei edellytä esitietoja.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 22.02.2019