YHTTAMK-25010 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja elinkaaritalous, 5 op
Energy Use and Life Cycle Economy in Buildings

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: Jussi-Pekka Juvela, TAMK Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Susanna Ketola

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAMK-25010 2019-01 1 - 2 Susanna Ketola

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa - tunnistaa kiinteistöjen/rakennetun ympäristön merkityksen energian käytölle, tehokkuudelle ja mahdollisuudet myös energian tuotannolle - selvittää rakentamista ohjaavan keskeisen kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja tunnistaa sen merkityksen rakennusten energiankäytön ohjauksessa. - kuvailla rakennusten energiatalouteen liittyviä tekijöitä ja niihin liittyviä haasteita kokonaisvaltaisesti. Osaa laatia tavanomaisen kiinteistön energiataseselvityksen. - tunnistaa uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuuksia kiinteistöjen energialähteinä. Hän osaa tehdä teknistaloudellisia vertailuja eri ratkaisujen välillä - Tunnistaa ympäristöhallinnon ja -hallintajärjestelmien käytänteitä - kuvailla kokonaisuutena kestävän kehityksen ja ympäristönnäkökulmien merkitystä rakentamisessa ja rakentamisen elinkaaritalouden periaatteita - luoda elinkaariarvioita (Life Cycle Assessment) ja elinkaarikustannuslaskelmia (Life Cycle Cost)

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rakennetun ympäristön energiahuolto ja energian käyttö Suomessa ja ympäristövaikutukset. Rakennusten energiatehokkuutta säätelevät keskeiset säädökset ja ohjeet. Kiinteistön energiataseen laadinta. Energiatehokkuusvaatimukset. Energiakatselmustoiminnan periaatteet ja katselmusmallit. Rakennusterveys, sisäolosuhteet ja energiankäyttö. Tuulivoiman, aurinkovoiman ja muiden uusiutuvien energialähteiden käyttö rakennuksissa. Elinkaarikustannuslaskelmien ja elinkaariarvioiden tavoitteet. Elinkaarikustannusten osatekijät ja niiden arviointi. Elinkaariarvioinnin vaiheet ja LCC:n ja LCA:n laskentatyökalut     

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso ei edellytä esitietoja.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 22.02.2019