MOL-11450 Johdatus materiaaliopin laboratoriotöihin, 5 op
Introduction to Laboratory Exercises in Materials Science

Lisätiedot

Opintojakson laboratoriotyöt ovat yhteydessä seuraavien opintojaksojen teoriaopetukseen: MOL-11011 Materiaaliopin perusteet 1, MOL-11021 Materiaaliopin perusteet 2 , MOL-11240 Polymeerifysiikka, MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen ja MOL-11230 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät. Kyseiset opintojaksot tulee suorittaa saman aikaisesti tai ennen tätä opintojaksoa.
Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Juha Nykänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MOL-11450 2019-01 1 - 4 Juha Nykänen
Hyväksytysti suoritettu esitietotesti. Osallistuminen laboratoriotyöskentelyyn, töiden raportinti ja lopputentti töiden sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijalla on perustiedot materiaalitekniikan laboratoriotyöskentelystä, mittaustulosten analysoimisesta ja esittämisestä sekä työturvallisuudesta. Opiskelija kykenee hyödyntämään materiaaliopin keskeisiä teorioita kokeellisessa tutkimuksessa ja tulosten analysoinnissa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lämpökäsittelyn vaikutus teräksen mikrorakenteeseen, ominaisuuksiin ja niiden tutkiminen     
2. Vikakoon vaikutus hauraan materiaalin murtumiseen     
3. Polymeeriketjun ja kemiallisen rakenteen vaikutus muovin ominaisuuksiin ja niiden tutkimusmenetelmät     
4. Materiaaliominaisuuksien mittaaminen vetokokeella     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MOL-11011 Materiaaliopin perusteet 1 Pakollinen    
MOL-11021 Materiaaliopin perusteet 2 Pakollinen    
MOL-11230 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät Suositeltava    
MOL-11240 Polymeerifysiikka Suositeltava    
MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakson pakolliset esitiedot ovat MOL-11011 ja MOL-11021. Kaikkien opiskelijoiden tulee tehdä pakollinen esitietotesti EXAM luokassa ennen laboratoriotyöskentelyn aloittamista. Esitietotestin tekeminen hyväksytysti on riittävä edellytys laboratoriotyöskentelylle, vaikka kaikkia esitiedoista ei ole suoritusta.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019