MOL-11270 Materiaalitekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Seminar on Materials Technology

Vastuuhenkilö

Johanna Ruoranen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MOL-11270 2019-01 2 - 5 Johanna Ruoranen
Hyväksytysti suoritetut tieteellisen kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte. Osallistuminen kirjaston tiedonhankintakoulutukseen. Oman työn esittely muille opiskelijoille sekä muiden opiskelijoiden töiden opponointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja soveltaa sitä kriittisesti osana opinnäytettä. Opiskelija osaa kirjoittaa teknistieteellistä tekstiä. Opiskelija osaa suunnitella omaa työskentelyään, raportoida omaa edistymistään ja kommentoida rakentavasti muiden opiskelijoiden tuotoksia ja käsitellä muilta saamaansa palautetta. Opiskelija osaa käyttää havaintovälineitä ja esittää suullisesti tutkimustuloksiaan ja arvioida opponoimalla muiden opiskelijoiden esityksiä. Kandiseminaariin on integroitu tieteellisen kirjoittamisen opetus, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa ¿ tuottaa tekstiä, joka on tieteellisen tekstin ja oman alan konventioiden sekä TTY:n opinnäytetyöohjeen mukaista ¿ käyttää eri lähteistä olevaa tekstiä omassa tekstissään ¿ muokata tekstiään saamansa palautteen perusteella ¿ laatia ja viimeistellä tekstiä, joka on ymmärrettävää, sujuvaa, asiatyylistä ja kielenhuollon normien mukaista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tiedonhaku ja tiedon prosessointi kandidaatintyötä varten.     
2. Projektityöskentely, aikataulutus ja ajan hallinta.      
3. Teknistieteellinen kirjoittaminen ja dokumentointi.      
4. Suullinen, kirjallinen ja visuaalinen esittäminen sekä muiden esitysten kommentointi.      Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MOL-11270 Materiaalitekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op MOL-1800 Materiaalitekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019