MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen, 5 op
Mechanical Behaviour of Materials

Vastuuhenkilö

Mikko Hokka

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MOL-11250 2019-02 3 - 4 Mikko Hokka
kaikki osasuoritukset täytyy kuulua samaan toteutuskertaan. Suoritusvaatimukset: hyväksytysti suoritetut harjoitukset sekä tentti tai välikokeet.
MOL-11250 2019-03 5 Mikko Hokka
Hyväksytysti suoritettu sähköinen tentti sekä hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset. Laskuharjoituksien suoritus tapahtuu kevään P3/P4 toteutuksessa.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelija tuntee materiaalien elastiseen ja plastiseen muodonmuutokseen liittyvät peruskäsitteet ja ilmiöt. Opiskelija osaa selittää kiteisten materiaalien plastinen muodonmuutos dislokaatioteorian avulla sekä näiden materiaalien lujittamismenetelmät ja niiden fysikaalinen tausta. Lisäksi opiskelijan tulee tuntea ei-kiteisten materiaalien elastiset ja plastiset muodonmuutosmekanismit sekä niiden merkitys materiaalin mekaanisiin ominaisuuksiin. Opiskelijan tulee tuntea materiaalien murtumisprosessien, väsymisen ja virumisen taustalla vaikuttavat mekanismit. Opiskelija tulee tuntea mekaanisen aineenkoetuksen periaatteet, osata suunnitella ja toteuttaa koejärjestelyitä sekä analysoida yksinkertaisia koetuloksia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mekaanisen aineenkoetuksen perusteet  Servohydraulisen aineenkoetuskoneen toiminta ja rakenne   
2. Materiaalien palautuva muodonmuutos     
3. Ei-kiteisten materiaalien plastiset muodonmuutosmekanismit     
4. Dislokaatiot ja kiteisten materiaalien lujittamismenetelmät     
5. Murtumisprosessit, väsyminen ja viruminen     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosana määräytyy sekä tenttiarvosanan, että harjoitusten/harjoitustyön perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MOL-11011 Materiaaliopin perusteet 1 Pakollinen    
MOL-11021 Materiaaliopin perusteet 2 Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen, 5 op MOL-1510 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen, 5 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019