MAT-02550 Tilastomatematiikka, 4 op
Statistics

Vastuuhenkilö

Jussi Kangas

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-02550 2019-02 2 Jussi Kangas
Hyväksytysti suoritettu tentti sekä laskuharjoitukset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tavallisimmat normaalijakaumaan perustuvat estimoinnit, luottamusvälit ja tilastolliset testit. Opiskelija osaa myös tavalliset parametrittomat tilastolliset testit. Opiskelija tunnistaa tilanteet, joissa kyseisiä estimointeja, luottamusvälejä ja testejä voidaan soveltaa ja pystyy toteuttamaan ne sekä tulkitsemaan, analysoimaan ja selittämään omat ja muiden saamat tulokset.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Deskriptiivistä statistiikkaa. Normaalijakaumaan ja siitä johdettuihin jakaumiin perustuvat estimoinnit, piste-estimointi ja väliestimointi (luottamusvälit).  Otoskoon määrääminen haluttuun tulokseen pääsemiseksi. Ennuste- ja toleranssivälit. Suurimman uskottavuuden estimointi.   
2. Normaalijakaumaan ja siitä johdettuihin jakaumiin perustuvat tilastolliset testit.     
3. Khii-toiseen-jakaumaan perustuvat testit (kontingenssitaulut). Tavalliset parametrittomat testit. Järjestyskorrelaatio.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy harjoitusten ja tentin perusteella. Läpipääsyyn vaaditaan hyväksytysti suoritettu tentti. Hyväksymisraja tentissä on maksimista puolet tai alempi. Tentissä saatuja, hyväksymisrajan ylittäneitä pisteitä voi parantaa harjoituksissa aktiivisesta osallistumisesta etukäteen saaduilla pisteillä eri taulukon mukaan. Ydinaineksen hallitseminen hyvin riittää opintojakson läpäisemiseen arvosanalla 3. Arvosanan 4 saavuttamiseksi on osattava myös täydentävän tietämyksen asioita. Arvosanaa 5 varten on osattava täydentävän tietämyksen asioita hyvin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-02500 Todennäköisyyslaskenta Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-02550 Tilastomatematiikka, 4 op MAT-33311 Tilastomatematiikka 1, 4 op  

Päivittäjä: Ullgren Sini, 10.04.2019