MAT-02510 Tilastomatematiikan jatkokurssi, 5 op
Advanced Course on Probability Calculus

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Simo Ali-Löytty

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-02510 2019-01 - Simo Ali-Löytty
Hyväksytyt harjoitukset ja EXAM-näytöt.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Todennäköisyyslaskentaa ja keskeiset jakaumat.  Moniuloitteinen normaalijakauma. Singulaarinen normaalijakauma.  Stokastiset prosessit. 
2. Regressioanalyysi. Lineaarinen regressioanalyysi.  Regressiokertoimien luottamusvälit.  Epälineaarinen regressioanalyysi. 
3. Bayesiläiset tilastolliset mallit.  Priori- ja posteriori tiheysfunktiot ja niiden rekursiivinen päivittäminen.  Kalmanin suodatin. 
4. Estimointimenetelmiä.   Bayesin menetelmä.   Maximum-likelihood menetelmä. 
5. Hypoteesin testaus.  Parametrittomat menetelmät.  Varianssianalyysi. 
6. Tilastollisten ohjelmistojen/kirjastojen käyttäminen. Matlabin "Statistics and Machine Learning Toolbox"  R ja SPSS-ohjelmistot.  Datan visualisointi sähköisissä EXAM-tenteissä. 

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-01500 Insinöörimatematiikka X 5 Pakollinen    
MAT-02100 Usean muuttujan funktiot Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ullgren Sini, 10.04.2019