MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu, 5 op
Design of Machine Structures

Vastuuhenkilö

Asko Ellman, Ilari Laine

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-42000 2019-01 1 - 2 Asko Ellman
Ilari Laine
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja viikkotenttitehtävät. Tenttiä ei ole.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää teräksisten konerakenteiden (runkorakenteet, kvasistaattiset koneenosat) suunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa soveltaa konerakenteiden mitoituslaskentaa ja tietää yleisesti käytetyt standardit. Opiskelija ymmärtää valmistusmenetelmien ja konerakenteiden suunnittelun välisen vuorovaikutuksen. Opiskelija oppii hankkimaan, arvioimaan ja käyttämään tietoa monipuolisesti. Hän oppii hyödyntämään alansa digitaalisia toimintaympäristöjä. Hän oppii toteuttamaan tuotekehitystoimintaa soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä sekä tuottamaan alalle uusia ratkaisuja. Hän oppii johtamaan omaa toimintaansa tavoitteellisesti ja kykenee työn suunniteluun sekä itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Teräksisten konerakenteiden suunnitteluperiaatteet. Palkki- ja levyrakenteet. Mitoituslaskenta ja mitoitusstandardit.  Tietokoneavusteinen lujuuslaskenta. Rakenteen kelpoisuuden osoittaminen. Rakenteen stabiilisuus.  Parametrinen suunnittelu, monitavoiteoptimointi ja herkkyysanalyysi. 
2. Hitsausliitoksen ja ruuviliitoksen staattinen ja dynaaminen mitoitus.  Rakenteen väsyminen ja käyttöikä.   
3. Konerakenteiden valmistusmenetelmät suunnittelun näkökulmasta. Materiaalin esikäsittely ja korroosion esto.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosana määräytyy 50 % viikkotenttien ja 50 % harjoitustyön arvosanan perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     Asko Ellman         Kyllä   
Muu verkkomateriaali   SFS-EN 13001 Nosturit. Yleisuunnittelu.   SFS         Kyllä   
Muu verkkomateriaali   SFS-EN 1993 Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu.   SFS         Kyllä   
Muu verkkomateriaali   SFS-EN-ISO 12100 Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet.   SFS         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-40500 Koneensuunnittelu ja CAD-mallinnuksen perusteet Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssi edellyttää hyviä esitietoja koneensuunnittelusta, erityisesti lujuusopista ja CAD:in käytöstä.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-42000 Konerakenteiden suunnittelu, 5 op MEI-61200 Konerakenteet, 5 op  

Päivittäjä: Ellman Asko, 28.03.2019