TTI-20001 Luova ongelmanratkaisu ja järjestelmäsuunnittelu, 5 op
Creative Problem Solving and Systems Engineering

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu opintonsa aloittaville opiskelijoille ja se tulee suorittaa ensimmäisenä syksynä. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Tero Juuti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTI-20001 2019-01 1 - 2 Mikko Vanhatalo
Hyväksytysti suoritetut henkilökohtaiset ja ryhmän harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa teknisen järjestelmän suunnittelussa tyypillisiä ajattelun apuvälineitä. Hän osaa valita sopivia luovan ongelmanratkaisun työkaluja erilaisiin teknisten järjestelmien suunnittelutilanteisiin omasta työkalupakistaan. Kurssin suoritettuaan opiskelija on projektityöskentelyllä toteuttanut ratkaisun annettuun tehtävään. Opiskelija osaa hakea tietoa työskentelynsä tueksi ja ymmärtää tiedon käyttöön liittyviä vastuita ja velvollisuuksia. Opiskelija osaa tunnistaa tyypilliset suunnittelijan haasteet. Hänen ymmärrys ja käsitys omista kyvyistään, taipumuksistaan ja oletuksistaan on lisääntynyt ongelmanratkaisun, kommunikoinnin ja itsesäätelytaitojen osalta. Opintojakson suoritettuaan ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadittuaan hän osaa kertoa miten tulevat opinnot liittyvät edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseen. Opintojakson tuloksena opiskelija ymmärtää miten yliopisto-opiskelu ja yliopiston toimintakulttuuri eroaa aiemmista opinnoista ja osaa muokata omaa toimintaansa vastaavasti. Hän on tunnistanut omat motivaatiotekijänsä ja laatinut oman kasvusuunnitelman.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Luovan ongelmanratkaisun apuvälineet (10 ideointi- ja 5 karsintatyökalua). Systemaattisen ongelmanratkaisun prosessi  +2 ongelmanratkaisumenetelmää   
2. Projektityön ja ryhmätoiminnan periaatteet      
3. Omien kykyjen, taipumusten ja uskomusten tiedostaminen (Oppimistaidot, motivaatiotekijät, itsesäätelytaidot)      
4. Yliopisto-opintojen ja oppimiskulttuurin luonne ja sen luomat kasvutarpeet henkilökohtaisella tasolla      

Tietoa esitietovaatimuksista
Ei esitietoja.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTI-20001 Luova ongelmanratkaisu ja järjestelmäsuunnittelu, 5 op TTI-20000 Innovatiivinen systeemisuunnittelu, 4 op  

Päivittäjä: $course.modifier, 09.08.2019