MEI-60601 Konejärjestelmien elinkaaren hallinta, 5 op
Life cycle management of Machines and Systems

Lisätiedot

Tarkoitettu vain LouRa III:n opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Jouko Laitinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-60601 2019-01 1 - 2 Jouko Laitinen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee käyttövarmuuden suunnittelun ja kunnossapidon kvantitatiivisten suunnittelumenetelmien perusteet. Opiskelija ymmärtää kuinka konejärjestelmän elinkaarikustannukset jakautuvat elinkaaren eri vaiheisiin. Hän ymmärtää tuotetiedon ja sen hallinnan merkityksen teknisen omaisuuden hoidon perustana sekä siihen liittyvien liiketoimintojen mahdollistajana. Opiskelijalla on kyky hahmottaa konejärjestelmän kierrätyksen, uudelleenkäytön ja -konfiguroinnin ko. järjestelmän suunnittelulle asettamat vaatimukset. Hän ymmärtää konejärjestelmän käyttötavan tai tehtäväprofiilin sekä ympäristön vaikutuksen järjestelmän elinkaareen. Opiskelija ymmärtää eheyden hallinnan ja kunnovalvonnan yhteyden elinkaaren hallintaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Käyttövarmuuden suunnittelun ja kunnossapidon kvantitatiivisten suunnittelumenetelmien perusteet  Mekaanisen komponentin käyttövarmuuden analyyttinen/fysikaalinen mallintaminen   
2. Tuotetiedon merkitys konejärjestelmän tilatiedon hallinnassa.  Tuotekonfiguraatioiden ja sisällön hallinta kunnossapidon ja luotettavuuden suunnittelun perustana    
3. Konejärjestelmän elinkaaren eri vaiheiden merkitys ja osuus elinkaaren kokonaiskustannuksiin  Eheyden hallinnan ja kunnovalvonnan yhteys elinkaaren hallintaan.   
4. Konejärjestelmän kierrätys  Konejärjestelmän uudelleenkäyttö ja -konfigurointi   
5. Konejärjestelmän käyttöympäristön vaikutus  Konejärjestelmän käyttötavan tai tehtäväprofiilin vaikutus   
6. Tuotetiedonhallinta tuotteen elinkaariliiketoimintojen mahdollistajana.  Rinnakkaisrakenteet elinkaarenhallinnassa.   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-40500 Koneensuunnittelu ja CAD-mallinnuksen perusteet Suositeltava    
MEI-60401 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-60601 Konejärjestelmien elinkaaren hallinta, 5 op MEI-60600 Konejärjestelmien elinkaaren hallinta, 4 op  

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 22.03.2019