MEI-60401 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet, 5 op
Introduction to Reliability Engineering and Maintenance

Vastuuhenkilö

Jouko Laitinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-60401 2019-01 1 - 2 Jouko Laitinen
Tauno Toikka
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tämän jälkeen hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää luotettavuustekniikan ja kunnossapidon suunnittelumenetelmien teoreettisia perusteita ja osaa soveltaa niitä järjestelmien suunnittelun, valmistuksen ja käytön eri vaiheissa. Luennoilla hyödynnetään tietokonepohjaista opetus- ja harjoitusaineistoa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Luotettavuustekniikan tausta, historia, käsitteitä ja sovelluksia.   Riski, turvallisuus, luotettavuus, huollettavuus, kunnossapitovarmuus, käytettävyys, kunnonvalvonta, ennakkohuolto ja korjaus.   
2. Luotettavuuden kvalitatiivinen tarkastelu. Syy-seurauslogiikkakaavion mallintaminen.   Vikapuu, tapahtumapuu ja luotettavuuslohkokaavio, vikavaikutus- ja toimintovirheanalyysi, poikkeamatarkastelu. Monotoninen ja ei monotoninen (=failure-success) logiikka. Solmupisteiden (=porttien) loogiset ehdot syyseurauskaaviossa: OR, AND, k/n, XOR, NOT, Inhibit Priority. Logiikkakaavion (graafin) muuttaminen matriisimuotoon.   
3. Syy-seurauslogiikkamallin analysointi.  Boolean totuustaulukko, rakennefunktio ja -matriisi, katkos- ja minimikatkosjoukot, Venn-diagrammi, (Birbnbaum's) tärkeysmitat.   
4. Luotettavuuden kvantitatiivinen tarkastelu. Stokastisen simuloinnin periaatteita.  Todennäköisyys ja sen tilastollinen soveltaminen. Satunnaismuuttuja, kertymäfunktio ja jakauma. Luotettavuusdatan käsittely. Luotettavuuden mallintaminen: diskreetit- ja jatkuvat, staattiset ja dynaamiset, sekä deterministiset ja stokastiset mallit.    
5. Kunnossapidon suunnittelun perusteita  Vikaantumis- ja korjausajan jakaumat ja niiden yhteys käytettävyyteen. Jakaumien mallintaminen kunnossapito- ja käyttötiedoista. Korjauksen, huollon ja kunnonvalvonnan vaikutus luotettavuuteen ja käytettävyyteen. Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) soveltaminen varaosa-, huolto- ja korjauspalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson suoritus koostuu pakollisista harjoituksista ja tentistä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-60401 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet, 5 op MEI-60400 Luotettavuustekniikan ja kunnossapidon perusteet, 3 op  

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 01.08.2019