MEI-40500 Koneensuunnittelu ja CAD-mallinnuksen perusteet, 5 op
Introduction to Machine Design and CAD

Vastuuhenkilö

Ilari Laine

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-40500 2019-01 1 - 4 Joao Goncalves Pereira
Ilari Laine
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja harjoitusten kuulustelut.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää nykyaikaisten CAD ohjelmien eri mallinnusperiaatteita. Hän osaa hyödyntää mallien parametrisuutta ja piirteitä, tehdä kokoonpanoja, suorittaa mallien korjaustoimenpiteitä. Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija pystyy mallintamaan vaikeita muotoja ja kokoonpanoja. Tavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on hyvät edellytykset käyttää myös muiden valmistajien CAD ohjelmia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Perehtyminen tietokoneavusteiseen suunnitteluun (CAD). CAD-laitteet.  parametrisuus, piirremallinnus simulaatio, parametriyhtälöt  Konfiguraatiot. Kirjastot. Excel linkki 
2. Kappaleen kuvaaminen tietokoneella ja tämän kuvauksen hyödyntäminen.  Pikamallinnus. Pintamallinnus. Ohutlevymallinnus  Mallien siirto eri järjestelmien välillä: CAD - FEM - CAM - RP.  
3. Harjoitustöitä CAD-järjestelmällä.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

opintojaksosta saa hyväksytyn merkinnän harjoitustyöt tehtyään.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-01101 Mallinnus ja dokumentointi Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-40500 Koneensuunnittelu ja CAD-mallinnuksen perusteet, 5 op MEI-01200 CAD sovellukset, 5 op  

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 25.03.2019