MEI-36010 Virtaustekniikan perusteet, 5 op
Introduction to Flow Mechanics

Lisätiedot

Opintojaksoa ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020. Lukuvuonna 2019-20 opintojakson korvaa KEB-13000 Hydromekaniikka.

Vastuuhenkilö

Kari Koskinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-36010 2019-01 1 - 2 Kirsi Andersson
Asko Ellman
Kari Koskinen
Kirjallinen tentti ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa keskeisiä virtaustekniikan sääntöjä virtausopillisten ongelmien ratkaisemiseksi putki- ja avokanavavirtauksissa. Opiskelija osaa määrittää putkiston painehäviön ja ymmärtää paineiskujen syntymekanismit. Lisäksi opiskelija ymmärtää keskeiset hydrostaattisten ja hydrodynaamisten koneiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa mitoittaa keskipakopumpun järjestelmään ja optimoida pumppaukseen vaatiman energian. Opiskelija osaa myös suunnitella ja mitoittaa paineputkistoja ja pumppuja koneenrakennus- ja prosessiteollisuuden tarpeisiin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Virtaus putkistossa  Virtaus avokanavassa   
2. Paineiskujen muodostuminen     
3. Hydrostaatisten ja -dynaamisten koneiden toimintaperiaatteet  Keskipakopumpun mitoitus   
4. Pumppausenergian optimointi     

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 26.08.2019