MEI-11001 Diplomityökurssi, 0-1 op
Master Thesis Course

Lisätiedot

Toteutuskerran tasolta löytyvät aloitusluennon kalvot. Muista myös tutustua POPista polusta POP > OPISKELU > Diplomityö löytyvään materiaaliin.

Diplomityökurssin omaa työtä esittelevän ajan varaaminen tehdään kurssin sivulla POP:issa. Aika oman esityksen pitämiseen on varattava viimeistään viikkoa ennen seminaarikertaa. Yksittäisen seminaarikerran aikana pidettävien esitysten lukumäärä on rajallinen, joten varaa oma esitysvuorosi ajoissa. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Asko Ellman

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-11001 2019-01 1 - 5 Asko Ellman
Mervi Miettinen
Hyväksytty kirjaston järjestämä tiedonhakukoulutus, hyväksytty seminaariesitys omasta diplomityöaiheesta sekä yhden seminaariesityksen opponointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakso ohjaa itsenäisen opinnäytetyön tekoon mm. tutkimusongelman määrittelyyn, aiheen jäsentämiseen, tutkimusmenetelmän valintaan, tiedon hankintaan, tulosten hahmottamiseen ja raportointiin. Opiskeilijan ymmärrys tekniikan tuntemuksesta kehittyy tutustumalla erityyppisten tutkimusten sisältöön, ongelmiin ja ratkaisuihin. Hän tietää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti. Hän osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa tehtävän edellyttämällä tavalla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ohjaus diplomityön tekoon. Tutkimusongelman määrittely ja rajaus, mahdollinen työhypoteesi, tutkimus- ja työmenetelmät, kirjallisuuslähteiden käyttö, odotettavat tulokset, raportointi ja kirjoittaminen.     
2. Muiden esitysten seuraaminen ja opponointi sekä oman työn esittely eri vaiheissa.     
3. Tiedonhaku     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty periaatteella.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso on tarkoitettu kone- ja tuotantotekniikan laitoksen pääaineopiskelijoille, kun pääaineen kursseja on suoritettu riittävästi ja kun diplomityön aihe on selvillä.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-11001 Diplomityökurssi, 0-1 op MEI-11000 Diplomityökurssi, 1 op  

Päivittäjä: Kulmala Hannele, 16.08.2019