KIE-44900 Saksan kielen erityistyö, 1-3 op
Directed Study in German

Lisätiedot

Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti koko lukuvuoden ajan.

Vastuuhenkilö

Claudia Rehwagen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-44900 2019-02 1 - 4 Claudia Rehwagen
1) Kirjallinen projektisuunnitelma, joka on esitettävä opintojakson vastuuopettajalle. Projektisuunnitelmasta on käytävä selkeästi ja konkreettisesti ilmi, minkälaisesta kielitaidon kehittämisestä on kysymys sekä miten, missä ja milloin se aiotaan toteuttaa. Projektin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa.

Projektisuunnitelma laaditaan saksan kielellä, ja tullakseen hyväksytyksi sen on oltava paitsi selkeä ja toteuttamiskelpoinen myös kielellisesti korkeatasoinen. Opintojakson vastuuopettaja voi edellyttää suunnitelman täydentämistä tai hylätä suunnitelman, mikäli se ei ole toteuttamiskelpoinen.

2) Kielitaitoa kehittävän projektin työstäminen ja loppuun saattaminen suunnitelman mukaisesti. Käytännön suoritustavat ovat joustavia (sisältää suullisia ja kirjallisia osia) ja riippuvat hyväksytystä projektisuunnitelmasta.

3) Kirjallinen raportti, joka kuvaa yksityiskohtaisesti, mitä projektissa on tehty ja kuinka suunnitelma on toteutunut. Raportoinnin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka laajasta projektista on kyse ja kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa.
Raportti laaditaan saksan kielellä ja sen on oltava selkeä ja hyvin jäsennelty.


Raportti tulee toimittaa vastuuopettajalle sovitun aikataulun mukaan..

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa selkeitä tekstejä monista aihepiiristä. Yhdistää ja tiivistää eri lähteistä poimittuja tietoja omaaksi tekstiksi. Hallitsee hyvin oikeinkirjoituksen ja kieliopin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelijan on kyettävä laatimaan laajahko, itsenäinen ja kieleltään asiallinen raportti opintoihinsa tai työelämään liittyvästä kokemuksesta, jossa hän on päässyt käyttämään ja kehittämään saksan kielen taitoaan.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelija osoittaa käyttäneensä saksan kieltä ja kehittäneensä kielitaitoaan. Työmuodot voivat vaihdella, mutta opiskelijan täytyy esittää opettajalle etukäteen suunnitelma tulevasta työstä sekä lopuksi kirjoittaa raportti työn onnistumisesta. Ennalta sovitun työn palauttaminen opettajalle.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
Erityistyön tekeminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut vähintään yhden B1-taitotason kurssin.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-44900 Saksan kielen erityistyö, 1-3 op KIE-4400 Saksan kielen erityistyö, 1-3 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019