KIE-23001 Ruotsin kieli, kulttuuri ja yhteiskunta, 2 op
Swedish Language, Society, and Culture

Lisätiedot

Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ensisijaisesti ilmoittautumisjärjestyksen ja kohderyhmän perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Marita Heikkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-23001 2019-01 3 - 4 Marita Heikkinen
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80% läsnäolo), kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa - antaa esimerkkejä ruotsalaisen yhteiskunnan, kielen ja kulttuurin erityispiirteistä - käyttää tilanteeseen sopivasti sekä yleiskieleen että kurssin aihepiireihin liittyvää sanastoa - tunnistaa ja tulkita sanontojen ja sanojen käyttöä eri asiayhteyksissä - kirjoittaa kielellisesti ja sisällöllisesti selkeitä tekstejä ruotsiksi - pitää lyhyitä esityksiä ruotsiksi sekä ilmaista näkemyksiään keskusteluissa - esitellä kurssin aihepiireihin liittyviä asioita tietylle kohderyhmälle

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ruotsalainen kulttuuri- ja maantuntemus. Sanavaraston laajentaminen sekä tiettyjen tyyliseikkojen tunteminen ja hallitseminen. Keskustelutaidon parantaminen kurssin teemojen kautta. Sanontojen ja sanojen luonteva käyttö. Kirjallisten taitojen parantaminen ja käyttötarkoitukseen sopivan tekstin tuottaminen.   Varioiva ja luonteva keskustelutyyli sekä laajahko sanavarasto. Eri tekstilajien syvempi tuntemus.  Sujuva suullinen ja kirjallinen viestintä, jossa esiintyy asiayhteyteen sopivia ilmauksia.  

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Loppuarvosana asteikolla 0-5. Kurssilla on jatkuva arviointi. Arvostelussa kiinnitetään huomiota aktiiviseen osallistumiseen, sekä suullisten harjoitusten että kirjallisten tehtävien hoitamiseen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-22000 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä Pakollinen    
KIE-22010 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TTI Pakollinen    
KIE-22020 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TUTA & TIJO Pakollinen    
KIE-22030 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/ARK Pakollinen    
KIE-22040 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/RAK Pakollinen    
KIE-22050 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/LTT Pakollinen    
KIE-22060 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TST Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (KIE-22000, KIE-22010, KIE-22020, KIE-22030, KIE-22040, KIE-22050, KIE-22060) tai vastaavat vanhat opintojaksot vähintään arvosanalla 3.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-23001 Ruotsin kieli, kulttuuri ja yhteiskunta, 2 op KIE-23000 Ruotsin kieli, kulttuuri ja yhteiskunta, 3 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 22.02.2019