KIE-22060 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TST, 3 op
Swedish Written and Oral Communication/TST

Lisätiedot

Opintojakso KIE-22060 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TST integroidaan opintojaksoon Teollisuustalouden perusteet TTA-11010. Sähkötekniikan opiskelijat: ryhmät 4-6 ja tietotekniikan opiskelijat: ryhmät 1-3.

Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ensisijaisesti ilmoittautumisjärjestyksen ja kohderyhmän perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.
Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Tero Tuohimaa

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-22060 2019-01 3 - 4 Tero Tuohimaa
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80% läsnäolo), kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen.
KIE-22060 2019-02 3 - 4 Marita Heikkinen
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80% läsnäolo), kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen.
KIE-22060 2019-03 3 - 4 Tero Tuohimaa
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80% läsnäolo), kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen.
KIE-22060 2019-04 3 - 4 Tero Tuohimaa
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80% läsnäolo), kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen.
KIE-22060 2019-05 3 - 4 Marita Heikkinen
Sanni Kalliosaari
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80% läsnäolo), kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen.
KIE-22060 2019-06 3 - 4 Nelli Nyström
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80% läsnäolo), kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä suoritettuaan opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti ruotsiksi suullisissa ja kirjallisissa oman alansa tilanteissa. Kurssin KIE-22060 suoritettuaan opiskelija osaa työelämälähtöisesti: - kertoa ja selittää yleisiä ja omaan alaan liittyviä asioita/teemoja eri kohderyhmille - käyttää kommunikoinnissaan oman alan ja yleiskielen sanavarastoa - hakea tietoa apuvälineitä käyttäen sekä viitata käyttämiinsä lähteisiin - ilmaista ja perustella mielipiteensä - antaa ja vastaanottaa palautetta - toimia yhteistyö- ja ryhmätyötilanteissa Edellisten lisäksi opiskelija osaa suullisesti: - kommunikoida vuorovaikutteisesti sekä osallistua aktiivisesti keskusteluun ja ylläpitää sitä, vaikka syntyisi hetkellisiä kommunikointikatkoksia - suunnitella ja toteuttaa suullisen esityksen kirjallisesti: - kirjoittaa alakohtaisia työelämään liittyviä tekstejä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelija harjoittelee osaamistavoitteiden mukaisesti suullista ja kirjallista viestintää työelämän tilanteita varten pari- ja ryhmäkeskusteluin, esittelytehtävin ja kirjoitustehtävin.   Opiskelija pärjää vaihtelevissa työelämän viestintätilanteissa ja käyttää tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa pääosin sujuvasti. Suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa opiskelija edistää vuorovaikutuksen etenemistä aktiivisesti lähettäjänä ja vastaanottajana .   Opiskelija viestii monipuolisesti oman alansa asiantuntijana työelämän viestintätilanteissa sekä reagoi sujuvasti ja luontevasti kirjallisiin ja suullisiin viesteihin. Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluun ja ylläpitää sitä. 
2. Opiskelija tunnistaa peruskieliopillisia rakenteita ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija oppii hyödyntämään tietoaan sekä suullisissa että kirjallisissa tuotoksissa.   Opiskelija syventää tietämystään kieliopista sekä suullisen ja kirjallisen tekstin rakenteesta.  Opiskelija käyttää monipuolisia ja vaihtelevia kielen rakenteita ja hallitsee erilaisia tekstityyppejä. 
3. Opiskelija käyttää keskeisiä painettuja ja sähköisiä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja oman alan tekstejä.  Opiskelija tuntee eri ruotsinkielisiä painettuja ja sähköisiä tietolähteitä ja osaa soveltaa niistä saamaansa tietoa omissa viestintätilanteissaan.  Opiskelija hallitsee painettujen ja sähköisten sanakirjojen ja muiden keskeisten tietolähteiden käytön hyvin. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojaksolla on jatkuva arviointi. Arvostelussa kiinnitetään huomiota aktiiviseen osallistumiseen ja tehtävien suorittamiseen sekä yleiseen kielitaitoon (yleiskielen ja ammattikielen sanasto, fraseologian ja kieliopin hallinta sekä ääntämys). Loppuarviointi sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta asteikolla 0-5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
Opiskelijalta edellytetään esitiedoiksi lukion tai vastaavan oppilaitoksen oppimäärää vastaavia tietoja ja taitoja, jotka asettuvat eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolle B1. Esitiedot testataan ruotsin kielen lähtötasotestillä. Lähtötasotestin tarkoitus on selvittää, riittääkö opiskelijan kielitaito suoriutumaan tutkintoon kuuluvasta Ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen viestinnän -opintojaksosta. Testauskohteina ovat kielen perusrakenteet ja -sanasto. Ruotsin kielen lähtötasotestin perusteella testissä heikoimmin menestyneet opiskelijat ohjataan Ruotsin opintojakson pidennetylle toteutuskerralle (KIE-21000+KIE-22000). Pidennetty toteutuskerta on sisällöltään yhdistetty tutkintoon kuuluva ruotsin kurssi ja Ruotsin kertauskurssi. Ryhmiin ohjaus on sidottu siihen, milloin opiskelijan tutkinto-ohjelmaan sisältyvä ruotsin kurssi toteutetaan (TST keväällä). Lähtötasotesti on verkkopohjainen, ja OPISKELIJAN TULEE TEHDÄ SE VALITSEMANAAN AJANKOHTANA ENNEN ILMOITTAUTUMISTA KURSSILLE. Polku lähtötasotestiin: Moodle -> Ruotsin lähtötasotesti - Hervannan kampus (ei kurssiavainta) Itsenäisesti voit kerrata ruotsin kielen rakenteita esim. seuraavalla verkkosivulla: Nätfräsch: https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/ Abitreenit: https://yle.fi/aihe/abitreenit/ruotsiVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-22060 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TST, 3 op KIE-22900 Ruotsin kielikoe, 3 op  
KIE-22060 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TST, 3 op KIE-2200 Ruotsia tekniikan opiskelijoille, 3 op  

Päivittäjä: Tervonen Tanja, 08.01.2020