KIE-22020 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TUTA & TIJO, 3 op
Swedish Written and Oral Communication/TUTA & TIJO

Lisätiedot

Opintojakso integroidaan opintojaksoon TTA-11010 Teollisuustalouden perusteet.

Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ensisijaisesti kohderyhmän ja toissijaisesti ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.

Opintojakson KIE-22020 hyväksytty suoritus riittää loppututkinnon yhteydessä osoitukseksi siitä ruotsin kielen taidosta, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan kurssi sijoittuu tasolle B1-B2.

Opintorekisteriotteen tietue 7 = TT (tyydyttävät taidot) ja 8 = HT (hyvät taidot). Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Tanja Tervonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-22020 2019-01 1 - 2 Marita Heikkinen
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80% läsnäolo), kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen.
KIE-22020 2019-02 1 - 2 Tero Tuohimaa
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80% läsnäolo), kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen.
KIE-22020 2019-03 1 - 2 Tero Tuohimaa
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80% läsnäolo), kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen.
KIE-22020 2019-04 1 - 2 Sanni Kalliosaari
Tanja Tervonen
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80% läsnäolo), kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen.
KIE-22020 2019-05 1 - 2 Nelli Nyström
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80% läsnäolo), kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

HUOM! Lue erityisen tarkasti kohta "Esitiedot"!!! Opintojakson Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä suoritettuaan opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti ruotsiksi suullisissa ja kirjallisissa oman alansa tilanteissa. Kurssin KIE-22020 suoritettuaan opiskelija osaa työelämälähtöisesti: - kertoa ja selittää yleisiä ja omaan alaan liittyviä asioita/teemoja eri kohderyhmille - käyttää kommunikoinnissaan oman alan ja yleiskielen sanavarastoa - hakea tietoa apuvälineitä käyttäen sekä viitata käyttämiinsä lähteisiin - ilmaista ja perustella mielipiteensä - antaa ja vastaanottaa palautetta - toimia yhteistyö- ja ryhmätyötilanteissa Edellisten lisäksi opiskelija osaa suullisesti: - kommunikoida vuorovaikutteisesti sekä osallistua aktiivisesti keskusteluun ja ylläpitää sitä, vaikka syntyisi hetkellisiä kommunikointikatkoksia - suunnitella ja toteuttaa suullisen esityksen kirjallisesti: - kirjoittaa alakohtaisia työelämään liittyviä tekstejä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelija harjoittelee osaamistavoitteiden mukaisesti suullista ja kirjallista viestintää työelämän tilanteita varten pari- ja ryhmäkeskusteluin, esittelytehtävin ja kirjoitustehtävin.   Opiskelija pärjää vaihtelevissa työelämän viestintätilanteissa ja käyttää tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa pääosin sujuvasti. Suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa opiskelija edistää vuorovaikutuksen etenemistä aktiivisesti lähettäjänä ja vastaanottajana.   Opiskelija viestii monipuolisesti oman alansa asiantuntijana työelämän viestintätilanteissa sekä reagoi sujuvasti ja luontevasti kirjallisiin ja suullisiin viesteihin. Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluun ja ylläpitää sitä. 
2. Opiskelija tunnistaa peruskieliopillisia rakenteita ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija oppii hyödyntämään tietoaan sekä suullisissa että kirjallisissa tuotoksissa.   Opiskelija syventää tietämystään kieliopista sekä suullisen ja kirjallisen tekstin rakenteesta.  Opiskelija käyttää monipuolisia ja vaihtelevia kielen rakenteita ja hallitsee erilaisia tekstityyppejä. 
3. Opiskelija käyttää keskeisiä painettuja ja sähköisiä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja oman alan tekstejä.  Opiskelija tuntee eri ruotsinkielisiä painettuja ja sähköisiä tietolähteitä ja osaa soveltaa niistä saamaansa tietoa omissa viestintätilanteissaan.  Opiskelija hallitsee painettujen ja sähköisten sanakirjojen ja muiden keskeisten tietolähteiden käytön hyvin. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojaksolla on jatkuva arviointi. Arvostelussa kiinnitetään huomiota aktiiviseen osallistumiseen ja tehtävien suorittamiseen sekä yleiseen kielitaitoon (yleiskielen ja ammattikielen sanasto, fraseologian ja kieliopin hallinta sekä ääntämys). Loppuarviointi sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta asteikolla 0-5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
Lisätietoja: Opiskelijalta edellytetään esitiedoiksi lukion tai vastaavan oppilaitoksen oppimäärää vastaavia tietoja ja taitoja, jotka asettuvat eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolle B1. Esitiedot testataan ruotsin kielen lähtötasotestillä. Lähtötasotestin tarkoitus on selvittää, riittääkö opiskelijan kielitaito suoriutumaan tutkintoon kuuluvasta Ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen viestinnän -opintojaksosta. Testauskohteina ovat kielen perusrakenteet ja -sanasto. Lähtötasotesti on verkkopohjainen, ja OPISKELIJAN TULEE TEHDÄ SE VALITSEMANAAN AJANKOHTANA ENNEN ILMOITTAUTUMISTA. Lähtötasotesti löytyy Moodlesta -> Ruotsin lähtötasotesti - Hervannan kampus (ei kurssiavainta). Ruotsin kielen lähtötasotestin perusteella testissä heikoimmin menestyneet opiskelijat ohjataan Ruotsin opintojakson pidennetylle toteutuskerralle (KIE-21000+KIE-22000). Pidennetty toteutuskerta on sisällöltään yhdistetty tutkintoon kuuluva ruotsin kurssi ja Ruotsin kertauskurssi. Ryhmiin ohjaus on sidottu siihen, milloin tutkinto-ohjelman ruotsin kurssi toteutetaan (TUTA & TIJO syksyllä). Itsenäisesti voit kerrata ruotsin kielen rakenteita esim. seuraavilla verkkosivuilla: Nätfräsch: https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/ Abitreenit: https://yle.fi/aihe/abitreenit/ruotsiVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-22020 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TUTA & TIJO, 3 op KIE-22900 Ruotsin kielikoe, 3 op  
KIE-22020 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TUTA & TIJO, 3 op KIE-2200 Ruotsia tekniikan opiskelijoille, 3 op  

Päivittäjä: Heikkinen Marita, 11.06.2019