KIE-14900 Suomen kielen erityistyö, 1-3 op
Directed Study in Finnish

Lisätiedot

Opintojaksolla ei ole luentoja tai harjoituksia, vaan opintojakso suoritetaan itsenäisenä työnä.

Vastuuhenkilö

Jenni Hakanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-14900 2019-02 1 - 4 Jenni Hakanen
1) Kirjallinen projektisuunnitelma, joka on esitettävä opintojakson vastuuopettajalle. Projektisuunnitelmasta on käytävä selkeästi ja konkreettisesti ilmi, minkälaisesta kielitaidon kehittämisestä on kysymys sekä miten, missä ja milloin se aiotaan toteuttaa. Projektin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa.

Projektisuunnitelma laaditaan kohdekielellä, ja tullakseen hyväksytyksi sen on oltava paitsi selkeä ja toteuttamiskelpoinen myös kielellisesti korkeatasoinen. Opintojakson vastuuopettaja voi edellyttää suunnitelman täydentämistä tai hylätä suunnitelman, mikäli se ei ole toteuttamiskelpoinen.

2) Kielitaitoa kehittävän projektin työstäminen ja loppuun saattaminen suunnitelman mukaisesti. Käytännön suoritustavat ovat joustavia ja riippuvat hyväksytystä projektisuunnitelmasta.

3) Kirjallinen raportti, joka kuvaa yksityiskohtaisesti, mitä projektissa on tehty ja kuinka suunnitelma on toteutunut. Raportin tulee sisältää analyysiosio, jossa opiskelija tarkastelee kielitaitonsa kehittymistä projektin aikana. Raportoinnin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka laajasta projektista on kyse ja kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa. Raportti laaditaan kohdekielellä ja sen on oltava selkeä, hyvin jäsennelty ja kielellisesti korkeatasoinen. Opintojakson vastuuopettaja voi lisäksi edellyttää lyhyttä suullista raporttia.

HUOMAA: Opintojakso on ristiinopiskelutarjonnassa ainoastaan S2-kurssiassistenttitoimintaa varten!

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on mahdollisuus saada 1-3 op sellaisesta opiskelusta, jota ei voida suoraan rinnastaa johonkin opintojaksoon. Voidaan soveltaa joustavasti esimerkiksi eri projekteissa. Opiskelija osoittaa käyttäneensä tietoaan suomen kielestä sen äidinkielisenä puhujana ja sitä kautta asiantuntijana. Työmuodot voivat vaihdella, mutta opiskelijan täytyy esittää opettajalle etukäteen suunnitelma tulevasta työstä sekä lopuksi kirjoittaa raportti työn onnistumisesta.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Määrätyn työn palauttaminen opettajalle, joka arvioi sen asteikolla hyväksytty - hylätty.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-14900 Suomen kielen erityistyö, 1-3 op KIE-1630 Suomen kielen erityistyö, 1-3 op  

Päivittäjä: Saarenpää Paula, 17.01.2020