KIE-07900 Puheviestinnän ja neuvottelutaidon erityistyö, 1-3 op
Directed Study in Speech Communication and Negotiation Skills

Lisätiedot

Vastaavuustieto: Ei suoraa vastaavuutta, 3 op:n suoritus vastaa kuitenkin KIE-07000 (3 op) tai KIE-07001 (3 op) suoritusta. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Tapani Lepomäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-07900 2019-03 1 - 4 Tapani Lepomäki
Seminaariesitelmän lisäksi 10-12 minuutin medialle suunnattavaksi tarkoitettu tiivistelmä aiheesta ja tuloksista, esityksen videointi itsenaisesti tai pienryhmässä. Toteutuksesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa seminaarikokoontumisessa. Hyväksytty suoritus muissa annetuissa arviointitehtävissä.
KIE-07900 2019-01 - Tapani Lepomäki
Kurssin osana toteutettavan puheviestinnän harjoituksen hyväksytty suoritus, tutustuminen verkkomateriaaliin, kirjallisen ryhmä-tai yksilötehtävän hyväksytty suoritus.
KIE-07900 2019-02 - Tapani Lepomäki
Hyväksytty osallistuminen kurssiin sisällytettyyn pienryhmäviestinnän/neuvottelutaidon harjoitukseen, KIE-07900-2 Moodlen opetusmateriaaliin, ryhmätehtävän hyväksytty suoritus ja palautus Moodlen kautta..

Osaamistavoitteet

Tavoitteena työelämässä tarvittavien puheviestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Lähtökohtana henkilökohtainen viestinnällinen minä-kuva, jonka kautta opiskelija hahmottaa omat viestinnälliset vahvuudet, heikkoudet ja kehittymismahdollisuudet. Jokainen voi kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan tavoitteena omaan persoonallisuuteen, pohjaava viestintä- ja vuorovaikutustyyli. Opiskelija antaa ja vastaanottaa palautetta ja opiskelijan havaintoherkkyys ja analyysikyky viestintätilanteiden suhteen kasvaa. Opiskelija hallitsee perusasiat työelämän puhe-esitysten, palaverien, neuvottelujen ja kopkousten valmistelusta ja niihin osallistumisesta. Opiskelijan tiimi- ja yhteistyötaidot kasvavat.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Viestinnällinen minä-kuva.  Puheviestintätilanteisiin kohdistuvan havaintoherkkyyden ja analyysikyvyn kehittyminen: opiskelija antaa ja saa palautetta sekä hahmottaa sekä omat vahvuudet että kehittymistarpeet.  Erilaisten mahdollisuuksien: erilaisten esiintyjäpersoonallisuuksien ja viestintätyylien näkeminen ja ymmärtäminen. Valmiudet itsensä kehittämiseen. 
2. Vuorovaikutustaidot pienryhmätilanteissa: neuvotteluissa, palavereissa ja kokouksissa.  Ryhmäprosessin vaiheet ja episodirakenne. Erilaisten sosiaalisten roolien merkitys. Oman aktiivisen roolin ja toiminnan vaikutus kokonaisuuteen.  Ryhmäprosessin ja ryhmädynamiikan parempi hahmottaminen. Sosiaalisen vaikuttamisen monimuotoisuus ja merkitys. Tiimi- ja yhteistyötaitojen kehittyminen. 
3. Henkilökohtainen puheviestintä ja esiintymistaito.  Julkiset puhetilanteet: tavoitteenasettelu, tilannevalmius, tehokas valmistautuminen ja sisällön kohdentaminen.  Luottamus omaan viestintätyyliin ja -valmiuksiin, mutta myös motivaatio ja kyky kehittyä tulevaisuudessa vastaamaan uusiin haasteisiin. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Lukuvuonna 2016-17 tätä opintojaksoa käytetään TTI-tiedekunnan puheviestintäpilotissa. Kullekin vuosikurssille tarjotaan yhden op:n edestä puheviestinnän ja neuvottelutaidon opintoja. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa enemmän kuin 1 op:n laajuisesti, hänen tulee olla yhteydessä erityistyön vastuuhenkilöön. Ensimmäisenä opiskeluvuotena keskitytään ensimmäiseen ydinsisältöön (viestinnällinen mina-kuva), joka on integroitu ammattiaineen johdantokurssin osaksi. Toisena opiskeluvuotena toinen ydinsisältö (vuorovaikutustaidot pienryhmätilanteissa) on integroitu osaksi vieraan kielen kurssia (KIE-32016). Kolmantena opiskeluvuotena keskitytään komanteen ydinsisältöön (henkilökohtainen puheviestintä ja esiintymistaito). Puheviestinnän näkökulma tulee esiin seminaariesitelmän ja siitä saatavan henkilökohtaisen palautteen kautta. Kaikkiin aihealueisiin on verkossa tuki- ja lisämateriaalia.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Puheviestintä ja neuvottelutaito 1     978-952-15-2216-1     Kurssin KIE-07000 Puheviestintä ja neuvottelutaito opintomateriaali soveltuvin osin   Ei   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Lepomäki Tapani, 12.06.2019