KEB-63150 Polymeerikemian työt, 5 op
Polymer Chemistry, Laboratory

Lisätiedot

Laboratoriotyöryhmiin ilmoittaudutaan POPissa. Ryhmissä on paikkoja rajoitetusti (12). Jos Orgaanisen kemian työt 1 on suorittamatta, opiskelijan tulee ilmoittautua kevään ensimmäiseen (1.) Orgaanisen kemian työt 1 -opintojakson laboratorioryhmään ja suorittaa työt ennen polymeerikemian töihin (Ryhmään 2 tai 3) osallistumista. Opiskelija on velvollinen perumaan ilmoittautumisensa laboratorioryhmiin hyvissä ajoin, ellei aio osallistua töihin tai tehdä työselostuksia - töihin ei saa osallistua, ellei aio tehdä työselostuksia! Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta, jonne tulee rekisteröityä oppintojakson alussa. Siellä on lisäinformaatiota opintojakson suorittamisesta. - Ryhmää 3 ei järjestetä kevätlukukaudella 2020.

Vastuuhenkilö

Terttu Hukka

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-63150 2019-01 3 - 4 Terttu Hukka
Läsnäolo kaikilla työluennoilla, hyväksytysti suoritettu esitehtävä ennen laboratorioon tuloa (käyttöturvallisuusasiat) ja laboratoriotyöt, mittauspöytäkirjat ja kirjalliset selostukset, jotka palautetaan yhtenä raporttina viimeistään kuukauden kuluessa töiden päättymisestä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa syntetisoida kesto- ja kertamuoveissa käytettäviä polymeerejä ketju- ja askelpolymeraatiolla ja valmistaa solumuovia. Materiaalien kierrätykseen ja kestävään kehitykseen tutustutaan depolymeroimalla kaupallisen tuotteen sisältämä polymeeri takaisin lähtöainemonomeeriksi. Opiskelija perehtyy differentiaaliseen pyyhkäisykalorimetriin (DSC) analysoimalla polymeerien termisiä ominaisuuksia ja määrittämällä hartsin kovettumiskinetiikkaa. Opiskelija osaa käyttää FTIR-spektroskopiaa ja molekyylien laskennallista mallintamista yhdisteiden tunnistamisessa ja kemiallisen rakenteen selvittämisessä. Lisäksi opiskelija osaa määrittää polymeerien moolimassoja liuosviskositeettimittauksilla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Polymeerisynteesejä ketju- ja askelpolymeraatiomekanismeilla (PVAC, PA 610, PF), solumuovin (PUR) valmistus, depolymeraatio (PA 66). Emulsio-, liuos-, rajapinta- ja massapolymeraatiomenetelmät.     
2. Syntetisoitujen polymeerien, tuntemattoman muovinäytteen ja depolymeraatiotuotteiden analysointi ja tunnistaminen sidosvärähdysten (IR-spektroskopia), molekyylimallinnuksen ja termisten ominaisuuksien (DSC) avulla. Polymeerin moolimassan määritys liuosviskositeettimittauksilla.  Pintafilmi-, sulatefilmi-, ATR- ja KBr-tekniikat IR-spektrien mittaamisessa.   
3. Syntetisoidun PF-hartsin kovettumiskinetiikan tutkiminen ja kovettumisen konversioasteen ennustaminen DSC:llä.     
4. Kemikaalien käyttöturvallisuus, käyttöturvallisuustiedotteisiin perehtyminen ja ohjeiden noudattaminen. Jätteiden oikea käsittely.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Esitetään työtapaluennoissa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot   Polymeerikemian työtapaluennot   Terttu Hukka         Ei   
Muu verkkomateriaali   Luento- ja työohjevideot   Terttu Hukka         Ei   
Muu verkkomateriaali   Mittauspöytäkirjat   Terttu Hukka         Ei   
Opintomoniste   Polymeerikemian työt 2020   Terttu Hukka       Jaetaan luennolla.   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 Pakollinen   1
KEB-63100 Polymeerikemia Pakollinen   2
KEB-64257 Analytical Chemistry 1 Suositeltava   3
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat Pakollinen    

1 . KEM-2150 Orgaanisen kemian työt 1

2 . KEM-3100 Polymeerikemia tai vastaavat tiedot

3 . KEB-64256 IR spectroscopy or KEM-4250

Tietoa esitietovaatimuksista
Orgaanisen kemian työt 1 voi korvata vastaavilla tiedoilla, esim. Tampere3-yhteistyöhön sisältyvillä vastaavilla opinnoilla. HUOM: Suositus opintojakson KEB-64257 suorittamisesta tarkoittaa nimenomaan 1. periodilla järjestettävää IR-spektroskopian osuutta, koska ko. opintojaksolla perehdytään IR-spektroskopian teorian lisäksi käytännössä niihin näytteenvalmistusmenetelmiin, joita käytetään polymeerikemian töissä.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-63150 Polymeerikemian työt, 5 op KEM-3150 Polymeerikemian työt, 5 op  
KEB-63150 Polymeerikemian työt, 5 op 3500700 Polymeerikemian työt, 3 ov  

Päivittäjä: Hukka Terttu, 04.01.2020