KEB-63021 Fysikaalisen kemian työt, 5 op
Physical Chemistry, Laboratory

Lisätiedot

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Salasana läheteään POP:n kautta kurssille ilmoittautuneille ennen kurssin alkua. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Riikka Lahtinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-63021 2019-01 1 - 2 Elina Vuorimaa-Laukkanen
Harjoitustöistä laaditut määräajassa hyväksytyt työselostukset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fysikokemiallisten mittausmenetelmien keskeiset periaatteet, osaa määritellä ongelman, käsitellä mittaustuloksia ja arvioida niiden tarkkuuksia sekä laatia johdonmukaisen ja selkeän raportin tekemästään työstä. Opiskelija löytää suorittamiensa kokeiden ja fysikaalisen kemian opintojaksoilla esitettyjen teorioiden väliset yhteydet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Työohjeiden huolellinen noudattaminen ja edellisillä laboratoriokursseilla opittujen kemian perus menetelmien itsenäinen soveltaminen. Hyvä laboratoriokäytäntö.   Mittausmenetelmien syvällisempi ymmärtäminen.    
2. Fysikaalisen kemian opintojaksoilla opittujen kemiallisten ilmiöiden ja laboratoriossa tehtyjen kokeiden välisen yhteyden ymmärtäminen. Mittaustulosten analysointi tutkitun ilmiön teorian pohjalta ja johtopäätöksien tekeminen saaduista tuloksista. Virhelähteiden arviointi.  Käytettyjen menetelmien kriittinen arviointi ja parempien koesarjojen suunnittelu.   
3. Teknistieteellisen raportin kirjoittaminen: raportin oikeaoppinen rakenne, kuvien ja taulukoiden esittäminen, viittaustavat kirjallisuuteen  Tekstinkäsittelyohjelmien tuntemus ja hallintataito. Viitekirjallisuuden monipuolinen hyödyntäminen raportin laatimisessa   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana lasketaan laboratoriotyöskentelyn ja työselostusten arvosanojen perusteella. Arvosteluohjeet sekä loppuarvosanan laskentakaava löytyvät KEB-63020 kurssin Moodle-sivuilta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 Pakollinen    
KEB-62221 Fysikaalinen kemia 2 Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakson KEB-62221 tillalle kelpaa KEB-62220.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-63021 Fysikaalisen kemian työt, 5 op KEB-63020 Fysikaalisen kemian työt, 6 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019