KEB-62221 Fysikaalinen kemia 2, 5 op
Physical Chemistry 2

Lisätiedot

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Salasana läheteään POP:n kautta kurssille ilmoittautuneille ennen kurssin alkua. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-62221 2019-01 4 Terttu Hukka
Elina Vuorimaa-Laukkanen
Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja harjoitusten kattavalta alueelta.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on aikaisemmin opittujen fysikaalisen kemian perustietojen syventäminen ja uutena asiana kuljetusilmiöiden ja statistisen termodynakiikan perusteiden hallitseminen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sähkökemialinen kenno, kennokaavio, Nernstin yhtälö kennopotentiaalin ja tasapainovakion yhteys.   Kennopotentiaali ja aktiivisuuskerroin   
2. Tilastotermodynamiikka: Boltzmannin jakauma ja sen fysikaalinen merkitys, hallitseva konfiguraatio, molekulaarinen jakaumafunktio, molekyylienergian muodot. Termodynaamisten suureiden laskeminen molekulaarisen jakaumafunktion avulla.  Kanoninen jakaumafunktio ja jäännösentropia   
3. Kuljetusilmiöt: kaasun diffuusio, lämmön johtuminen kaasussa, kaasun viskositeetti, diffuusio liuoksessa, ionien kulku sähkökentässä.  Nesteen viskositeetti, koejärjestelyt diffuusiokertoimen mittaamiseksi, viskositeetin mittaaminen, sedimentaatio.   
4. Kemiallinen kinetiikka: reaktionopeus, nopeusyhtälöt, integroidut nopeusyhtälöt, reaktion kertaluku, alkeisreaktiot, vakiotilaoletus, siirtymätilateoria,   Reaktion kertaluvun määritys, diffuusiokontrolloidut reaktiot, potentiaalienergiapinnat, reaktionopeuden kokeellisia määritysmenetelmiä   Relaksaatiomenetelmä 
5. Monivaiheiset reaktiot, reaktiomekanismit, homogeeninen katalyysi, entsyymikatalyysi, heterogeeninen katalyysi, Langmuirin adsorptioisotermi, radikaaliketjureaktiot  Edeltävän tasapainon approksimaatio, Lindeman mekanismi, inhibiittorit, valofysikaaliset ilmiöt, Jablonskin diagrammi.  Fluoresenssin kvanttisuhde, fluoresenssin elinaika, Stern-Volmer yhtälö, valokemialliset reaktiot. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosanan määräytyy tentin perusteella. Läpipääsyyn vaaditaan 30 % tentin kokonaispistemäärästä. Tentissä saatuja, hyväksymisrajan ylittäneitä pisteitä voi parantaa etukäteen ratkaistuista laskuharjoitustehtävistä saaduilla pisteillä. Tarkemmat tiedot löytyvät kurssin KEB-62220 moodle-sivuilta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Physical Chemistry   T. Engel and P. Reid       3. painos, Pearson, 2013, luvut 31-37. EI International edition!   Ei   
Kirja   Thermodynamics, Statistical Thermodynamics and Kinetics   T. Engel and P. Reid   978-0-321-81420-3     3. painos, Pearson, 2013, luvut 11-19. EI International edition!   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 Suositeltava    
KEB-62211 Fysikaalinen kemia 1 Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
KEB-62211 tilalle kelpaa KEB-62210.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-62221 Fysikaalinen kemia 2, 5 op KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2, 4 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019