KEB-62211 Fysikaalinen kemia 1, 5 op
Physical Chemistry 1

Lisätiedot

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Salasana läheteään POP:n kautta kurssille ilmoittautuneille ennen kurssin alkua. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-62211 2019-01 3 Riikka Lahtinen
Elina Vuorimaa-Laukkanen
Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja harjoitusten kattavalta alueelta.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on aikaisemmin opittujen kemiallisen termodynamiikan perustietojen syventäminen. Opiskelija tunnistaa mitä on termodynamiikka ja miksi se on niin käyttökelpoista. Opiskelija osaa selittää termodynamiikan peruskäsitteiden ja pääsääntöjen sisällön. Opiskelija osaa soveltaa termodynamiikan pääsääntöjä ideaalikaasun perusprosesseihin, kuten työn, lämmön ja termodynaamisten suureiden laskemiseen sekä yksinkertaisiin faasimuutoksiin. Opiskelija osaa selittää miksi kemialliset prosessit etenevät tiettyyn suuntaan. Opiskelija osaa tulkita faasidiagrammeja ja selittää mitkä tekijät määräävät faasien stabiilisuudet, tunnistaa reaalisysteemien ja ideaalisten systeemien erot ja tunnistaa elektrolyyttiliousten erityispiirteet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kemiallisen termodynamiikan lait, kemiallinen tasapaino, reaalikaasujen ominaisuudet. Perusperiaatteet termodynaamisten suureiden kokeellisesta määrittämisestä. Kemiallisten sidosten tallentama energia kemiallisissa reaktioissa  Tilan funktioiden matemaattiset ominaisuudet. Reaalikaasujen tilanyhtälöt ja niiden käyttöalueet.    
2. Systeemin ja ympäristön entropioiden muutosten laskeminen erilaisissa systeemeissä ja kemiallisille reaktioille. Gibbsin ja Helmholtzin energia. Spontaanisuuden ehdot. Kemiallinen potentiaali.  Tilanfunktioiden differentiaaliset muodot ja termodynaamisten suureiden yhteydet toisiinsa.    
3. Faasidiagrammit, kiinteiden aineiden, nesteiden ja kaasujen suhteelliset stabiilisuudet. Faasidiagrammien teoreettinen tausta.      
4. Ideaaliset ja reaaliliuokset, kolligatiiviset ominaisuudet  Osittain sekoittuvat liuokset   
5. Elektrolyyttiliuosten erityispiirteet. Aktiivisuudet ja aktiivisuuskertoimet elektrolyyttiliuoksissa. Ionivahvuus.  Ionivahvuuden vaikutus liukoisuuteen ja tasapainopitoisuuksiin.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosanan määräytyy tentin perusteella. Läpipääsyyn vaaditaan 30 % tentin kokonaispistemäärästä. Tentissä saatuja, hyväksymisrajan ylittäneitä pisteitä voi parantaa etukäteen ratkaistuista laskuharjoitustehtävistä saaduilla pisteillä. Tarkemmat tiedot löytyvät kurssin KEB-62210 moodle-sivuilta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Thermodynamics, Statistical Thermodynamics and Kinetics   T. Engel and P. Reid   978-0-321-81420-3     3. painos, Pearson, 2013, luvut 1-10. EI International edition!   Ei   
Kirja   Physical Chemistry   T. Engel and P. Reid       3. painos, Pearson, 2013, luvut 1-10. EI International edition.   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-61411 Laaja kemia 1 Pakollinen    
KEB-61421 Laaja kemia 2 Pakollinen    
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opinojaksojen KEB-61411 ja KEB-61421 tilalla kelpaavat opintojaksot KEB-61410, KEB-61420 ja KEB-61430.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-62211 Fysikaalinen kemia 1, 5 op KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1, 4 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019