KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1, 5 op
Organic Chemistry Laboratory 1

Vastuuhenkilö

Marja Asp-Lehtinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-62150 2019-01 3 - 4 Marja Asp-Lehtinen
Alexander Efimov
Luennot perustuvat alla mainittuun kirjaan. Luentojen pohjalta järjestetään työmenetelmätentti EXAM-tenttinä, joka on suoritettava hyväksytysti ennen laboratoriotöiden aloittamista. Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt sekä synteeseihin ja analyysiin liittyvät hyväksytysti laaditut työraportit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yleisimmät orgaanisen kemian laboratoriovälineet ja hallitsee niiden turvallisen käytön. Opiskelija osaa suorittaa tärkeimpien funktionaalisten ryhmien reaktioita ja osaa soveltaa niitä tunnistaessaan orgaanisia yhdisteitä. Opiskelija osaa erottaa orgaanisen yhdisteseoksen komponetteja toisistaan (orgaaninen analyysi).Opiskelija osaa valmistaa orgaanisia yhdisteitä (synteesi) annettujen kirjallisten ohjeiden mukaan sekä osaa käyttää fysikaalisia menetelmiä (sp, kp, taitekerroin) ja IR-spektroskopiaa tuotevarmistuksessa. Opiskelija osaa soveltaa ohutlevykromatografiaa synteesin yhteydessä reaktion etenemisen seurantaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Työtapaluennot: Turvallinen työskentely orgaanisen kemian laboratoriossa. Orgaaniseen kemiaan liittyvät synteettiset ja analyyttiset työmenetelmät ja näiden oikea hallinta.  Orgaanisiin liuottimiin liittyvät vaaratekijät ja liuottimien turvallinen käsittely   
2. Laboratoriotyöt: Funktionaalisten ryhmien reaktioita.  Orgaanisten yhdisteiden nimeäminen.  Reaktiomekanismit. 
3. Orgaanisia synteesejä, orgaaninen analyysi ja synteesin seurantaa levykromatografisti. Tuotevarmistus fysikaalisten vakioiden ja IR-spektroskopian avulla.  Synteeseissä käytettävät laitteistot. Analyysin komponenttien erottamisen periaate. Levykromatografian periaate. Sulamispisteeseen ja taitekertoimeen liittyvä teoria. IR-spektroskopian periaate ja spektrien tulkinnan perusteet.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy työtapatentin, töiden sekä synteeseistä ja analyysistä laadittujen työraporttien perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Orgaanisen kemian synteesimenetelmät ja mikrokemialliset työtavat   Tapio Simonen ja Irmeli Karttunen   978-952-13-4951-5       Kyllä   
Kirja   Orgaanisen kemian synteettiset työmenetelmät, Opetushallitus, Hki, 1996   Tapio Simonen       3. tai uudempi painos   Kyllä   
Opintomoniste   Orgaanisen kemian työt 1-moniste         Saatavana opintojakson työtapaluentojen alkaessa Moodle-oppimisalustalta   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat Pakollinen    
KEB-62051 Kemian perustyöt Pakollinen    
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Aiemmin suoritettu KEB-62050 Kemian perustyöt (6 op) kelpaa esitiedoksi ko. opistojaksolle.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1, 5 op KEM-2150 Orgaanisen kemian työt 1, 5 op  
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1, 5 op 3500400 Orgaanisen kemian työt 1, 3 ov  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019