KEB-62060 Kemian lyhyet perustyöt, 3 op
Inorganic Analytical Chemistry Laboratory

Lisätiedot

Laboratoriotöihin kuuluu kvalitatiivisen analyysin osuus, 3 7 h laboratoriopäivää. Lisäksi kukin opiskelija tekee henkilökohtaisesti 6 kvantitatiivista määritystä (n. 3 tuntia/määritys) varaamanaan aikana.

Vastuuhenkilö

Riikka Lahtinen, Marja Asp-Lehtinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-62060 2019-01 1 - 2 Marja Asp-Lehtinen
Riikka Lahtinen
Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt, hyväksytysti suoritetut luentokysymykset ja hyväksytysti suoritettu EXAM-tentti.
KEB-62060 2019-02 5 Markus Lahikainen
Riikka Lahtinen
Hyväksytysti suoritetut luentotehtävät, laboratorioharjoitukset ja EXAM-tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tavallisimmat kemialliset analysointimenetelmät sekä osaa soveltaa tietojaan työelämässä. Opiskelija osaa toimia laboratoriossa työturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Opiskelija osaa selittää kemian teoriaopintojen (Laaja kemia 1-3) ainesta käytännön tasolla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Epäorgaanisen ja analyyttisen kemian työtavat. Laboratorioturvallisuus käytännössä.     
2. Epäorgaanisten ionien reaktioita. Reaktioyhtälöiden tasapainotus. Selektiiviseen saostukseen perustuva kvalitatiivinen analyysi.  Kompleksi-ionien ja -yhdisteiden nimeäminen. Liekkikoe.  Runsasliukoiset ja niukkaliukoiset suolat. 
3. Titrauksen periaate ja käytännön suoritus. Eri titraustyypit. Titrauksessa käytettävät laitteistot.  Indikaattorin valinta. Liukoisuustulon käsite. Ioninvaihdon periaate. Veden kovuuden määrittäminen ja kaliumpermanganaattiluku.   
4. Spektroskopisten kvantitatiivisten analyysien teoria ja suorittaminen vertailusuoramenetelmällä.  UV-vis spektrofotometrian ja AAS-analyysin erityispiirteet. Eri menetelmien virhetekijät. Lisäysmenetelmän käyttö.   
5. Potentiometristen menetelmien periaate ja käytännön suoritus.  Erilaisten ioniselektiivisten elektrodien rakenne. Potentiometristen menetelmien virhelähteet.   
6. Massa-analyyttisen analyysin periaatteet ja käytännön suoritus.  Massa-analyyttisen menetelmän virhelähteet.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Laboratoriotöistä saa arvosanan 0-5 perustuen tehtyjen analyysien tarkkuuteen. Kirjallisesta kokeesta saa arvosanan 0-5. Opintojakson kokonaisarvosana saadaan näiden keskiarvona. Lisäksi opiskelija saa sanallisen palautteen laboratoriotyöskentelynsä vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat Pakollinen    
KEB-61411 Laaja kemia 1 Pakollinen    
KEB-61421 Laaja kemia 2 Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Ennen syksyä 2020 Laajojen kemioiden esitietovaatimukset tälle opintojaksolle ovat KEB-1410, KEB-1420 ja KEB-1430 eli Laajat kemia 1-3.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019