KEB-61411 Laaja kemia 1, 5 op
Honours Chemistry 1

Lisätiedot

Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä, joilla voi korottaa arvosanaansa.

Vastuuhenkilö

Riikka Lahtinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-61411 2019-01 2 Markus Lahikainen
Riikka Lahtinen
Kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää kemiallisen tasapainon luonteen ja tasapainoon vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa matemaattisesti käsitellä homogeenista ja heterogeenista tasapainoa sekä soveltaa tietojaan kaasu- ja vesiliuos- ja happoemästasapainoihin. Opiskelija osaa määritellä hapot ja emäkset ja soveltaa happo-emästeoriaa erilaisiin titrauksiin. Opiskelija osaa selittää kokeellisesti havaitun ideaalikaasun tilanyhtälön ja kineettisestä kaasuteoriasta johdetun mallin ominaisuuksia. Opiskelija ymmärtää kemiallisen energian olemuksen ja osaa selittää, kuinka sitä voidaan muuttaa muiksi energian muodoiksi. Opiskelija osaa selittää termodynamiikan perussuureet sisäenergian, entalpian, entropian ja Gibbsin energian muutoksen ja osaa ratkaista näitä suureita käsitteleviä laskutehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa entropian ja Gibbsin energian muutoksen käsitteitä kemiallisten reaktioiden spontaanisuuden määrittämiseen. Opiskelija osaa yhdistää sähkökemian perusteet termodynamiikan käsitteisiin ja osaa ratkaista galvaanista kennoa ja elektrolyysikennoa käsitteleviä laskutehtäviä. Hän osaa antaa systemaattiset nimet tavallisimmille epäorgaanisille yhdisteille.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Hapettuminen ja pelkistyminen. Homogeeninen ja heterogeeninen kemiallinen tasapaino. Aktiivisuuden käsite.     
2. Happo-emästasapainot ja näihin liittyvät laskutehtävät kuten puskuriliuokset ja titrauslaskut.Niukkaliukoisen suolan liukoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät.     
3. Termokemia ja termodynamiikan tilan suureet sisäenergia ja entalpia.     
4. Termodynamiikan tilan suureet entropia ja vapaa energia. Termodynaaminen kemiallisen tasapainon käsittely.     
5. Sähkökemiallisten reaktioiden erityispiirteet. Sähkökemialliset kennot.     

Tietoa esitietovaatimuksista
Opiskelijalla tulee olla esitietoina joko KEB-61050 Kemian perusteet tai lukiosta vähintään kemian kurssit 1-4.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-61411 Laaja kemia 1, 5 op KEB-61410 Laaja kemia 1, 4 op +
KEB-61420 Laaja kemia 2, 4 op
 

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019