KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, 2 op
Laboratory Safety and Working Methods

Lisätiedot

Periodikurssi, joka pidetään syksyllä aivan 1. periodin alussa ja keväällä 4. periodilla. Hyväksytty suoritus pakollinen ennen kemian laboratoriotöitä. Kemian laboratoriotöiden suoritusjärjestys: ensin opintojaksot KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, KEB-62050 Kemian perustyöt ja KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 tässä järjestyksessä, sen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa. Ne opiskelijat, jotka aikovat suorittaa opintojakson KEB-62050 Kemian perustyöt kesällä suorittavat tämän opintojakson neljännellä periodilla. Opintojaksoa ei järjestetä kesäopetuksena.
Laboratoriotutustumiseen on ilmoittauduttava POPissa.
Huomaa, että opetuskerroilla on läsnäolovelvoite. Poissaolo siirtää opintojakson suorittamisen automaattisesti seuraavaan toteutuskertaan.
Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Salasana läheteään POP:n kautta kurssille ilmoittautuneille ennen kurssin alkua. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-61350 2019-01 1 Marja Asp-Lehtinen
Elina Vuorimaa-Laukkanen
Läsnäolo luennoilla ja laboratoriossa, hyväksytysti suoritetut luennoilla annetut kotitehtävät ja kirjallinen tentti opintojakson sisällöstä.
KEB-61350 2019-02 4 Riikka Lahtinen
Elina Vuorimaa-Laukkanen
Läsnäolo luennoilla ja laboratoriossa, hyväksytysti suoritetut luennoilla annetut kotitehtävät ja kirjallinen tentti opintojakson sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä eri osapuolten työturvallisuuslain edellyttämät velvoitteet koskien laboratoriotyöskentelyä, tunnistaa CLP-asetuksen mukaiset kemikaalien vaaraluokat ja - kategoriat ja niihin kuhunkin liittyvät vaaramerkinnät, osaa hakea tietoa aineiden ominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä, tietää miten kemiallisten aineiden aiheuttamilta vaaratekijöiltä suojaudutaan kemian laboratorioissa, tuntee palovaarallisten kemikaalien oikeat käsittelytavat tulipalovaaran ehkäisemiseksi ja oikeat toimintatavat mahdollisen tulipalon syttyessä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Työturvallisuuslaki, työntekijän ja työnantajan velvollisuudet, REACH-asetus, käyttöturvallisuustiedote, CLP-asetus: luokitus ja merkinnät   Opiskelutapaturman korvaaminen työtapaturmana, vaaratilanneilmoitus.   REACHin soveltamisala ja menettelyt 
2. Kemiallisten aineiden aiheuttamilta vaaroilta suojautuminen laboratoriossa, henkilösuojaimet, sähköturvallisuus laboratoriossa, paloturvallisuus laboratoriossa, syttyvien aineiden luokitus.  Kaasujen käsittely laboratoriossa, kemikaalien kuljetus ja säilytys laboratoriossa, laboratoriojätteiden käsittely   
3. Lasitavaroiden valinta ja käsittely, laboratoriotyöskentelyn yleisohjeet.  Lasiastioiden kemikaalinkestävyys   
4. Toiminta onnettomuuden sattuessa ja ensiaputoimenpiteet altistumistilanteissa.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot           Saatavilla opintojakson Moodle-sivustolla.   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, 2 op KEM-1350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, 2 op  

Päivittäjä: Vuorimaa-Laukkanen Elina, 06.05.2019