KEB-61101 Insinöörikemia, 5 op
Engineering Chemistry

Lisätiedot

Opintojakso luennoidaan kaksi kertaa vuodessa, periodeissa II ja IV. Lisäksi se järjestetään Avoimessa yliopistossa kevään kestävänä verkko-opetuksena.
Opintojaksoa ei ole tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat opintojaksot KEB-61410 Laaja kemia 1, KEB-61420 Laaja kemia 2 ja KEB-61430 Laaja kemia 3.

Vastuuhenkilö

Riikka Lahtinen, Arri Priimägi

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-61101 2019-02 3 - 4 Riikka Lahtinen
Hyväksytysti suoritettu tentti tai Moodle-tehtävät ja ryhmätyö. Lisäksi tehtävä kemian teollisuudesta.
KEB-61101 2019-01 4 Riikka Lahtinen
Hyväksytysti suoritettu tentti. Hyväksytty harjoitustyö.
KEB-61101 2019-03 5 Markus Lahikainen
Riikka Lahtinen
Hyväksytty harjoitustyö, hyväksytty Moodle-tentti. Opintojakso arvidoidaan hyväksytty-hylätty -asteikolla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee aineen muutosten kemiallista taustaa, omaa matemaattis-luonnontieteellistä ajattelutapaa ja omaa valmiuden ratkaista fysikaalis-kemiallisia ongelmia. Tavoitteena on antaa diplomi-insinöörille valmiudet tehdä työelämässä yhteistyötä kemian asiantuntijoiden kanssa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kemiallinen termodynamiikka: termodynaamiset suureet sisäenergia, entalpia, entropia, Gibbsin energia ja näiden suureiden laskeminen kemialliselle reaktiolle. Prosessin spontaanisuus.  Gibbsin energianmuutoksen ja tasapainon yhteys. Gibbsin energianmuutoksen ja maksimityön yhteys.   
2. Atomien ja molekyylien rakenne kvanttimekaanisen mallin mukaan. Atomiorbitaalit ja niiden muodostuminen. Kemiallisen sidoksen yksinkertaiset mallit: ionisidos ja kovalenttinen sidos.  Jaksollisen järjestelmän selittäminen atomien orbitaalirakenteen avulla. LE-mallin mukainen kovalenttinen sidos.  Molekyyliorbitaalimallin mukainen kemiallinen sidos. Metallisidos: valenssi- ja johtavuusvyöt. 
3. Kemiallisen tasapainon käsite ja tähän liittyvät peruslaskut. Kemiallinen kinetiikka: reaktionopeuden määritelmä, nopeuteen vaikuttavat asiat ja käytännön merkitys.  Katalyyttien toimintaperiaatteet. Reaktionopeuden laskeminen alkunopeusmenetelmällä.  Kemiallisten reaktioiden mekanismit. 
4. Hapetus-pelkistys -reaktiot. Sähkökemiallisen reaktion erityispiirteet. Sähkökemialliset kennot. Galvaaniseen kennoon liittyvät peruslaskut.  Sähkökemialliset kennojen sovellukset mm. akut ja polttokennot. Elektrolyysi.   
5. Kemikaaleihin liittyvä työturvallisuus. Kemikaaliturvallisuuden tietolähteet.  REACH-asetus ja GHS-järjestelmä.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso arvioidaan tentin avulla. Opiskelijan tulee osoittaa hallitsevansa opintojakson alueeseen kuuluvia pääasiassa laskutehtäviä. Hallitessaan hyvin ydinainekseen liittyvät asiat, opiskelija saa arvosanan kolme. Korkeampiin arvosanoihin vaaditaan osaamista myös täydentävän tietämyksen asioista.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Tietoa esitietovaatimuksista
Lukion kurssit 1-4 tai KEB-61050 Kemian perusteet.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-61101 Insinöörikemia, 5 op KEB-61100 Insinöörikemia, 3 op  

Päivittäjä: Lahtinen Riikka, 27.05.2020