OPN-9151 Kandidaatintyö, 10 op
Bachelor's Thesis

Lisätiedot

Kandidaatintyö on tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö, jonka kokonaislaajuus on 10 opintopistettä. Kandidaatintyö tehdään tutkinnon pääaineeseen liittyvästä aihepiiristä. Kandidaatintyöllä osoitetaan kykyä soveltaa oppimaansa sekä kykyä tieteelliseen tai taiteelliseen ajatteluun ja toimintatapoihin. Nämä sisältävät myös kyvyn viestiä äidinkielellään sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kandidaatintyö voi kirjallisen raportin lisäksi sisältää esim. seminaariesitelmän pitämisen ja opponoinnin tai muuta opinnäytetyön tekemistä tukevaa opetusta. Kandidaatintyö voidaan tehdä myös ryhmätyönä, jolloin jokaisen tekijän itsenäinen osuus on osoitettava. Työn tarkastajan tulee olla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut.

Kandintyöhön liittyen suoritetaan kypsyysnäyte, joka annetaan tiedekunnan ohjeistamalla tavalla. Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan sekä äidinkielentaito.
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Opinnäytetyön ohjaaja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
OPN-9151 2019-01 - Opinnäytetyön ohjaajaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OPN-9151 Kandidaatintyö, 10 op OPN-9150 Kandidaatintyö, 8 op  
OPN-9151 Kandidaatintyö, 10 op OPN-9156 Bachelor's Thesis, 10 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 04.02.2019