IHA-3110 Ohjaus- ja automaatiojärjestelmät, 5 op
Control and Automation Systems

Lisätiedot

Tämä kurssi on yhdistelmä kursseista IHA-3100 Ohjausjärjestelmät koneautomaatiossa, IHA-3150 Automaatio työkoneissa ja ASE-2170 Automaatiojärjestelmät ja -suunnittelu. Kurssin IHA-3110 Ohjaus- ja automaatiojärjestelmät voi lukea ja sisällyttää tutkintoon, jos on lukenut vain yhden yllä mainituista kursseista.

Vastuuhenkilö

Mikko Salmenperä, Liisa Aha, Esa Mäkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
IHA-3110 2019-01 3 - 4 Liisa Aha
Yrjö Majanne
Esa Mäkinen
Mikko Salmenperä
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja tentti

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan teollisuus- ja työkoneautomaation ohjaus- ja automaatiojärjestelmiin ja niiden toteutusteknologioihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tietää automaation eri osa-alueiden ominaispiirteet. - tunnistaa ohjausjärjestelmien rakenne- ja ohjausperiaatteet. - tunnistaa säädön ja ohjauksen eron ja osaa arvioida tarvitaanko sovelluksessa säätöä vai ohjausta - tuntee automaatiossa useimmin käytettävät kenttäväylät ja tyypilliset sovellukset - tuntee ohjelmoitavien logiikoiden rakenteen ja ohjelmointitavat - tuntee automaatiojärjestelmien toteutusteknologiat ja osaa valita järjestelmän komponentit - osaa rakentaa yksinkertaisen ohjausjärjestelmän logiikan ja tilakoneen avulla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Automaation merkitys kone, laite- ja prosessiteollisuudessa. Automaation peruskäsitteet  Kone ja prosessiautomaation erityispiirteet   
2. Ohjaus- ja automaatiojärjestelmien arkkitehtuuri     
3. Anturointi ja signaalinkäsittely automaatiossa     
4. Tiedonsiirto ja väylät automaatiossa     
5. Tiedonkäsittely ja hyödyntäminen automaatiossa     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-1131 Automaatio Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 11.09.2019