IHA-1701 Hydrauliikan ja koneautomaation mittaukset ja analysointi, 5 op
Measurements and Analysation in Hydraulics and Automation

Lisätiedot

Hydrauliikan ja koneautomaation alalla vaaditaan vankan teoreettisen tietämyksen ohella myös käytännön sovelluskykyä esimerkiksi prosessien sekä toimintojen tarkkailemisessa, ohjaamisessa sekä säätämisessä. Lisäksi monenlainen kokeellinen tutkimus sekä analysointi on keskeisessä roolissa. Nämä kaikki edellyttävät monenlaista mittaamista.

Opintojakso IHA-1701 on ensisijaisesti suunniteltu hydrauliikan sekä koneautomaation ammattiaineopiskelijoille. Opintojakso keskittyy ennen kaikkea hydrauliikan sekä koneautomaation järjestelmien analysointiin suunnittelu- ja mittaustiedon avulla.

Opintojaksolla opiskelija tutustuu hydrauliikan ja koneautomaation tyypillisimpiin kokeellisen tutkimuksen menetelmiin sekä yleisimpiin anturityyppeihin. Opintojaksoa suositellaan ainakin kaikille IHA:n diplomityöntekijöille.

Hydraulitekniikan perustietämystä edellytetään opintojaksolle osallistuvalta opiskelijalta. Myös automaatiotekniikan perustietämys on suositeltavaa, sillä käsiteltävät sovelluskohteet tulevat hydrauliikan ja automatiikan alueelta.
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Seppo Tikkanen, Esa Mäkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
IHA-1701 2019-01 - Seppo Tikkanen
Hyväksytysti suoritetut laboratorio- ja harjoitustyöt, seminaariesitys sekä hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja laboratorio-/harjoitustöiden sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Kurssin päätyttyä opiskelija osaa - selvittää hydraulijärjestelmän perustoiminnot kaavion perusteella - suunnitella tarvittavat mittaukset esim. energiatasetta määritettäessä - analysoida hydraulijärjestelmän yksinkertaisia vikatilanteita systemaattisesti - suunnitella, suorittaa ja dokumentoida mittaustapahtuman - määrittää mittausepävarmuuden - Ymmärtää mittausten merkityksen suunnitelussa, tutkimuksessa, kunnossapidossa, vianetsinnässä - Ymmärtää operaattorin merkityksen mittauksissa, joissa ihminen operoi mitattavaa konetta - Tietää yleisimpien mittausten anturityypit - Tuntee mittausten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät - Tietää kalibroinnin merkityksen

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Hydraulikaavion ja komponenttitiedon hyödyntäminen analysoinnissa     
2. Mittausjärjestelmän suunnittelu ja anturien valintakriteerit     
3. Yleisimpien hydrauliikassa ja koneautomaatiossa esiintyvien suureiden mittaaminen sekä niissä käytettävien anturien rakenteet ja toimintaperiaatteet     
4. Mittausten luotettavuus ja tarkkuus sekä yleisimmin esiintyvät häiriöt     
5. Mittausdatan analysointi     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana 0-5 määräytyy tenttiarvosanan mukaisesti. Hyvin suoritetuilla laboratorio- ja harjoitustöillä voi korottaa tentissä hyväksyttyä arvosanaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Measurement and Instrumentation Theory and Application   Morris, A.S   978-0-12-381960-4       Kyllä   
Opintomoniste   Hydrauliikan ja koneautomaation mittaukset           Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
IHA-1102 Hydrauliikan ja koneautomaation perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-1701 Hydrauliikan ja koneautomaation mittaukset ja analysointi, 5 op IHA-1700 Hydrauliikan ja koneautomaation mittaukset, 5 op +
IHA-2260 Hydraulijärjestelmien toiminnan analysointi, 3 op
 

Päivittäjä: Ullgren Sini, 10.04.2019