FYS-1280 Laaja fysiikka 3, 5 op
Physics 3

Vastuuhenkilö

Leena Partanen, Jorma Keskinen, Jaakko Laaksonen, Heino Kuuluvainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1280 2019-01 3 Jorma Keskinen
Heino Kuuluvainen
Kokonaisarvosana määräytyy ennakkotehtävien, pienryhmätyöskentelyn, laskuharjoitusten, tentin ja laboratoriotöiden perusteella.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esitellä jakson aihepiiriin liittyvät tärkeimmät fysikaaliset periaatteet, määritelmät ja luonnonlait sekä kuvata esimerkkejä niiden sovellutuksista. Aihepiiriin liittyviä ongelmia opiskelija osaa - ratkaista analysoimalla graafisesti - ratkaista valitsemalla tilannetta kuvaavat perusyhtälöt ja soveltamalla niitä kyseiseen ongelmaan - ratkaista käyttämällä yliopistotasoisia matemaattisia perusmenetelmiä - selittää sanallisesti ja arvioida tulosten järkevyyttä Opintojaksoon sisältyy laboratoriotöitä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - kuvata laboratoriokokeiden ja teoriaosan yhteyden - suorittaa ohjattuja fysikaalisia kokeita - analysoida kvantitatiivisesti kokeiden tuloksia ja arvioida niiden luotettavuutta

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sähkövirrat: virta, resistanssi ja resistiivisyys, sähkömotorinen voima (SMV), tasavirtapiirit     
2. Sähkökentät: sähkövaraus, sähkövuo ja sähkökenttä, sähköinen potentiaali, kapasitanssi     
3. Magneettikentät: magneettikentän aiheuttajat, magneettivuo ja magneettikenttä lähteet, materiaalien magneettiset ominaisuudet     
4. Lorentzin voima     
5. Sähkömagneettinen induktio: induktio-ilmiö, induktanssi, keskinäisinduktanssi     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojaksoon kuuluvista laboratoriotöistä laaditut raportit arvioidaan asteikolla 0-5. Raporttien on täytettävä tieteellisen raportoinnin kriteerit ja niistä arvioidaan käytetyt analyysimenetelmät, rakenne, kieliasu ja tyyli. Lisätietoja laboratoriotöiden osaamistavoitteiden saavuttamisesta opintojakson Moodle -sivulta. Kokonaisarvosana määräytyy kirjallisen kokeen ja laboratoriotöiden painotettuna keskiarvona siten, että teoriaosuuden painokerroin on 80% ja laboratoriotöiden painokerroin 20%. Laskuharjoitusaktiivisuus vaikuttaa teoriaosuuden pistemäärään. Alla oleva taulukko liittyy teoriaosuuden arviointiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1210 Laaja fysiikka 1, 5 op +
FYS-1230 Laaja fysiikka 2, 5 op +
FYS-1280 Laaja fysiikka 3, 5 op +
FYS-1290 Laaja fysiikka 4, 5 op
FYS-1010 Fysiikan työt I, 3 op +
FYS-1241 Laaja fysiikka I Mekaniikka, 7 op +
FYS-1251 Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi, 7 op
 

Päivittäjä: Kuuluvainen Heino, 21.11.2019