ELT-22110 EMC-suunnittelu, 5 op
EMC Design

Vastuuhenkilö

Jouko Heikkinen, Mikko Valkama

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-22110 2019-01 1 - 2 Jouko Heikkinen
Kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa:
(1) Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja mittauslabrat (arvosanaa voi korottaa vapaaehtoisella tentillä)
(2) Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja tentti (arvosanaa voi korottaa vapaaehtoisilla mittauslabroilla).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa (1) sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (EMC) liittyvän peruskäsitteistön ja osaa kuvata elektroniikkalaitteistoissa esiintyvien epäideaalisuuksien perusperiaatteet ja seuraukset (2) nimetä sähkömagneettisia häiriöitä elektroniikkalaitteisiin aiheuttavia häiriölähteitä ja osaa selostaa niiden tärkeimmät kytkeytymismekanismit (3) luotettavan analogia-/digitaali-/analogia-digitaalilaitteen tai järjestelmän suunnitteluperiaatteet (mm. koteloinnin, kaapeloinnin, maadoituksen, suodatuksen ja suojauksen osalta) kytkentäkaavio- ja piirikorttitasolla (4) valita ja mitoittaa tärkeimmät suunnittelussa tarvittavat suojaus- ja suodatuskomponentit (5) hakea direktiiveihin ja standardeihin liittyvää tietoa ja osaa kertoa, mitä elektroniikkalaitteilta edellytetään vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi (6) hahmottaa yleisimmät hakkuriteholähteen suunnittelussa/simuloinnissa ilmenevät ongelmat (mm. simulointimallien epätarkkuus), paikallistaa niiden lähteet, tehdä tarvittavat korjaukset ja arvioida saatujen tulosten luotettavuutta (7) tehdä häiriömittauksia ja analysoida saatuja tuloksia (mm. erottaa itse mittauskohteesta aiheutuvat häiriöt ja mittausympäristöstä aiheutuvat häiriöt toisistaan) (8) kahden hengen ryhmässä työskennellen suunnitella, toteuttaa ja mitata yksinkertaisen hakkuriteholähteen annettujen vaatimusten mukaisesti sekä raportoida tulokset ymmärrettävästi

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Häiriöiden kytkeytyminen. Häiriölähteet.  Galvaaninen erotus.   
2. Ylijännitetransientit, suuritaajuiset häiriöt. Häiriöiltä suojautuminen ja niiden suodattaminen. Kotelointi, kaapelointi. Suojaus- ja suodatuskomponentit ja niiden ominaisuudet.  Komponenttien ja laitteiden luotettavuus.  Robustisuus, redundanssi. 
3. Piirilevysuunnittelu ja maadoitussuunnittelu erityyppisissä laitteissa.     
4. Kytkimen suojaus, kuorman kytkeminen. Teholähteiden suojaus ja vaatimukset.     
5. Perusteet EMC-standardeista ja CE-hyväksynnästä. EMC-mittaukset.  EMC-mittauslaitteistot.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kokonaisarvosana määräytyy valitun suoritustavan mukaisesti mittauslabrojen, harjoitustyön ja tentin perusteella. Mittauslabroissa pohditaan havaintojen kautta opintojaksolla käsiteltäviä ilmiöitä. Harjoitustyössä edellytetään opintojaksolla opitun tiedon soveltamista. Tentti testaa ydinaineksen osaamista.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     JHe         Kyllä   
Verkkokirja   Electromagnetic Compatibility Engineering   Ott, Henry W.   9780470189306     http://www.tut.fi/fi/kirjasto/ > Kurssikirjat   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-05210 Johdatus sulautettuihin järjestelmiin Pakollinen   1
ELT-21120 Elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien työkurssi Pakollinen   2
ELT-20101 Elektroniikan perusteet Pakollinen   3
ELT-21151 CAE elektroniikassa Suositeltava   4
ELT-21251 Operaatiovahvistinkytkennät Suositeltava    

1 . TIE-05100 Johdatus digitaalitekniikkaan

2 . ELT-21110 Elektroniikan ja tietoliikennetekn. tk.

3 . ELT-20100 Analogiaelektroniikka

4 . ELT-21150 CAE elektroniikassa

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojaksoon kuuluu pakollisena suhteellisen vaativa harjoitustyö. Suunnitteluohjelmistojen (mm. OrCAD, Multisim, PADS, ALTIUM) käyttöä ei opeteta kurssilla vaan ne oletetaan osattavan opintojaksolle tultaessa. Mainittuihin ohjelmistoihin voi tutustua esim. opintojaksolla "ELT-21151 CAE elektroniikassa".Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-22110 EMC-suunnittelu, 5 op ELE-3150 EMC-suunnittelu, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019